Kurek, H., & Piechnik, A. . (2022). Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625. Prace Językoznawcze, 24(3), 223–227. https://doi.org/10.31648/pj.7953