Kurek, H. and Piechnik, A. . (2022) “Folk rituals and customs in the Lublin region. Halina Pelcowa: Słownik gwar Lubelszczyzny. T. X: Obrzędowość i obyczajowość ludowa. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2022, ss. 625”, Prace Językoznawcze, 24(3), pp. 223–227. doi: 10.31648/pj.7953.