Przegląd Psychologiczny: Ogłoszenia https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp <p>"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.</p> <p>Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.</p> <p>ISSN: 0048-5675</p> <p>Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.).</p> <p>Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie.</p> <p>Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).</p> pl-PL Przegląd Psychologiczny - kalendarz publikacyjny na rok 2023 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/24 Przegląd Psychologiczny 2023-03-06 Numer tematyczny 67(1) 2024 - Neuropsychologia kliniczna - nowe trendy w badaniach i praktyce https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/23 <div class="node__content"> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item even"> <p>Szanowni Państwo,</p> <p>Zapraszamy do zgłaszania abstraktów do numeru tematycznego Przeglądu Psychologicznego dedykowanego zagadnieniom z zakresu neuropsychologii klinicznej (<a href="https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/sites/default/files/u80/przeglad_psychologiczny_-_numer_tematyczny_671_2024.pdf">Ogłoszenie</a>).</p> <p>Rozwój współczesnej neuropsychologii cechuje się integracją różnych zagadnień stanowiących dotychczas domenę innych dziedzin i dyscyplin nauki – głównie psychologii, neurologii i psychiatrii. Tym, co łączy różne kierunki badań czy terminy (neurologia behawioralna, neuropsychologia kliniczna, poznawcza, neuropsychologia międzykulturowa) jest analizowanie relacji ośrodkowy układ nerwowy – zachowanie w toku życia. Wprowadzenie technik neuroobrazowania, badania nad ludzkim genomem, rozwój teorii odnoszących się do procesów psychicznych, studia przypadków a także badania o charakterze evidence-based znacząco wpłynęły na postępy w diagnozowaniu neuropsychologicznym i rehabilitacji neuropsychologicznej (Bilder, 2011).</p> <p>Dowodami na to, jak bardzo współczesna wiedza o relacjach mózg-zachowanie zmienia naszą profesjonalną aktywność, są: badania nad mechanizmem oddziaływania schorzeń somatycznych na funkcjonowanie poznawcze (np. w przebiegu nadciśnienia tętniczego, wirusa HIV czy COVID-19) (Ferrando i in., 2022); badania mózgowych mechanizmów objawów psychopatologicznych (m. in. zaburzeń afektywnych, schizofrenii, uzależnień, i wielu innych) (Luvsannyam i in., 2022), a z drugiej strony – nad rozwojem metod rehabilitacji neuropsychologicznej (wirtualna rzeczywistość, metody wspomaganej komputerowo rehabilitacji funkcji poznawczych) oraz nad integracją neuropsychologii i różnorodnych podejść terapeutycznych w procesie szeroko rozumianej pomocy psychologicznej dla osób z dysfunkcjami mózgowymi oraz systemu rodzinnego (Exner, 2022; Yeates, Ashworth, 2019). Inny obszar badań dotyczy neuropsychologii kulturowej (cross-cultural neuropsychology) (Franzen i in., 2022) to jest oceny, czy i w jaki sposób kultura wpływa na funkcjonowanie poznawcze oraz, czy i w jaki sposób jest to powiązane z funkcjonowaniem mózgu. Czy jesteśmy przygotowani do procesu diagnozowania i udzielania pomocy psychologicznej osobom wywodzącym się z innych kultur oraz w obliczu przenikania się kultur (Nelson i Pontón, 2007)? W obliczu podwójnego starzenia się społeczeństw czyli zwiększenia się liczby osób najstarszych wśród seniorów istotny staje się problem relacji między rezerwą poznawczą czyli zebranymi w trakcie życia zasobami, które mogłyby sprzyjać satysfakcjonującemu starzeniu się i/lub odraczać psychopatologię w późnym okresie życia (Nogueira i in., 2022). W tym kontekście warto spojrzeć na neuropsychologię jako na taki obszar wiedzy, który może mieć zastosowanie w profilaktyce i prewencji poprzez wskazywanie modyfikowalnych czynników ryzyka rozwoju zaburzeń poznawczych, sposobów wspomagania kondycji poznawczej czy modyfikowania środowiska osoby z patologią OUN (Randolph, 2013).</p> <p>Mamy nadzieję, że udało się nam Państwa zaprosić do współtworzenia tego tomu – serdecznie zapraszamy do zgłaszania artykułów ukazujących efekty przede wszystkich badań własnych.</p> <p><strong><span style="text-decoration: underline;">Terminy</span></strong>: </p> <ul> <li>abstrakty (do 500 słów) do końca kwietnia 2023 na adres (<a href="mailto:ewa.zawadzka@mail.umcs.pl">ewa.zawadzka@mail.umcs.pl</a>)</li> <li>zaproszenie do nadsyłania pełnych tekstów: do końca maja 2023</li> <li>nadsyłanie pełnych tekstów: do końca września 2023</li> </ul> </div> </div> </div> </div> Przegląd Psychologiczny 2022-11-16 Wydłużenie terminu naboru tekstów na rok 2022 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/21 <p>Szanowni Państwo,</p> <p>ze względu na liczne prośby od osób zainteresowanych publikacją w czasopiśmie Przegląd Psychologiczny, wydłużony zostaje termin naboru tekstów do numerów na rok 2022. Obowiązujący nowy termin to <strong>30.09.2022</strong>.</p> <p>Zachęcamy do zapoznania się z Wytycznymi dla Autorów, a w razie pytań służymy pomocą (przegladpsychologiczny@uwm.edu.pl).</p> <p>Serdecznie zapraszamy do współpracy!</p> <p> </p> Przegląd Psychologiczny 2022-08-29 Zaproszenie do zgłaszania propozycji tekstów do numeru tematycznego na 2023 rok "Kryzys wiarygodności w psychologii – przyczyny, przejawy, rozwiązania" https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/20 <p>Szanowni Państwo,<br />Ostatnie lata to okres burzliwych dyskusji i zmian w naszej dyscyplinie. Badacze wskazują na problemy badań psychologicznych: przede wszystkim związane z replikowalnością wyników (Ioannidis, 2005; Open Science Collaboration, 2015), ale też z pomiarem (Flake, Fried, 2020), generalizowalnością (Yorkoni, 2020), teorią (Eronen, Bringmann, 2021; Oberauer, Lewandowsky, 2019) i in. Doprowadziło to do podważenia wiarygodności badań i ogłoszenia stanu kryzysu. Zaowocowało też propozycjami w zakresie metodologii, statystyki i metateorii. Przegląd Psychologiczny pragnie włączyć się w dyskusję dotyczącą kryzysu wiarygodności poświęcając temu zagadnieniu osobny numer tematyczny. Będzie on zawierał teksty z zakresu filozofii nauki, metapsychologii, psychometrii, i in. odnoszące się do przyczyn i przejawów kryzysu oraz zawierające propozycje rozwiązań. Obok artykułów teoretycznych, zachęcamy do nadsyłania opracowań zorientowanych praktycznie, np. propozycji dobrych praktyk badawczych sprzyjających podniesieniu naukowej wiarygodności psychologii.</p> <p> Przykładowe pytania, które mogą zainspirować autorów zgłoszeń:</p> <ul> <li>Czy większość wyników badań w psychologii jest fałszywa (Ioannidis, 2005)? Dlaczego tak trudno jest je zreplikować?</li> <li>Czy rzeczywiście testowanie hipotez zerowych, to bezmyślny rytuał (Gigerenzer, 2004) i jedna z najgorszych rzeczy, które przydarzyły się psychologii (Meehl, 1978)?</li> <li>Jakie są powody i konsekwencje popularności niekonsekwentnej hybrydy podejść Fishera i Neymana-Pearsona?</li> <li>Czy zamiast rezygnować z wartości <em>p </em>wystarczy używać ich poprawnie (Lakens, 2021)?</li> <li>Czy stosowanie przedziałów ufności to właściwa odpowiedź na ograniczenia NHST (Cumming, 2017)?</li> <li>Czy formułowanie hipotez po poznaniu wyników (<em>HARKing</em>, Kerr, 1998) to nadużycie, czy nieunikniona konsekwencja hipotetyczno-dedukcyjnego modelu nauki i preferowania badań konfirmacyjnych?</li> <li>Jakie problemy może rozwiązać prerejestracja, a jakich nie (Szollosi i in., 2019)?</li> <li>Czy potrzebujemy bardziej szczegółowych opisów badanych zjawisk (Rozin, 2001), badań eksploracyjnych i formułowania hipotez poprzez abdukcje (Borsboom, van der Maas i in., 2021)?</li> <li>Jakie możliwości niesie wnioskowanie przyczynowe (Pearl, 2021), odkrycie skierowanych grafów acyklicznych (<em>Directed Acyclic Graphs</em>) i czy faktycznie powinniśmy zacząć mówić o przyczynowości w badaniach obserwacyjnych (Hernan, 2018)?</li> <li>Jak wykorzystać modelowanie agentowe (<em>Agent-Based Modeling</em>) w prowadzeniu badań i tworzeniu teorii psychologicznych (Smaldino i in., 2015)?</li> <li>Gdzie i jak w psychologii można zastosować analizy sieciowe (Borsboom, Deserno i in., 2021)?</li> <li>Jakie możliwości otwiera dostępność bezprecedensowo wielkich zbiorów danych (<em>big data</em>) zarówno między- jak wewnątrz-osobowych (<em>Intensive Longitudinal Data</em>)?</li> <li>Jak tworzyć lepsze teorie psychologiczne (Borsboom, van der Maas i in., 2021; Smaldino, 2020; van Rooij, Baggio, 2021)?</li> </ul> <p>Terminy:<br />- abstrakty (do 500 słów) do 30 czerwca 2022 na adres e-mail redaktora: <a href="mailto:a.bialek@uj.edu.pl"><strong>a.bialek@uj.edu.pl</strong></a> <br />- zaproszenie do nadesłania pełnych tekstów: 12 lipca 2022<br />- nadesłanie pełnych tekstów: 15 października 2022</p> <p>Szczegółowe informacje zawarte zostały w poniższym ogłoszeniu:</p> <p><span class="markedContent"><span class="markedContent"><span dir="ltr" style="left: 28.4781px; top: 546.897px; font-size: 15.663px; font-family: sans-serif; transform: scaleX(0.910229);" role="presentation"><a href="https://przegladpsychologiczny.uwm.edu.pl/sites/default/files/u80/przeglad_psychologiczny_-_numer_tematyczny_kryzys_wiarygodnosci_w_psychologii.pdf">Zgłaszanie propozycji do numeru tematycznego 2023</a></span></span></span></p> Przegląd Psychologiczny 2022-05-31 Nabór tekstów do numerów czasopisma w roku 2022 https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/announcement/view/19 <div class="node__content"> <div class="field field--name-body field--type-text-with-summary field--label-hidden"> <div class="field__items"> <div class="field__item even"> <p>Zapraszamy do przesyłania tekstów do publikacji w numerach na rok <strong>2022</strong>.</p> <p>Zgłoszenia prosimy przesyłać za pośrednictwem platformy online czasopisma: <a href="https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions">https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pp/about/submissions</a></p> <p>Czasopismo wydaje <strong>4</strong> numery w roku.</p> <p><strong>Teksty są procedowane w trybie ciągłym</strong>, jednak ostateczny termin przyjmowania manuskryptów na rok bieżący upływa w <span style="text-decoration: underline;"><strong>dniu 31 sierpnia 2022 roku</strong>. </span></p> <p>Teksty nadesłane po tym terminie będą procedowane do numerów w roku 2023.</p> </div> </div> </div> </div> Przegląd Psychologiczny 2022-03-20