[1]
Uriadova, A. 2020. The historical imagology: subject and object of perception: Историческая имагология: субъект и объект восприятия. Przegląd Wschodnioeuropejski. 11, 2 (grudz. 2020), 167–174. DOI:https://doi.org/10.31648/pw.6499.