Sibińska, M. (2018). The Sami Theatre from Kauotokeino: On the Trace of Nomads. Przegląd Wschodnioeuropejski, 9(2), 263–274. https://doi.org/10.31648/pw.3211