Sibińska, Maria. 2018. „The Sami Theatre from Kauotokeino: On the Trace of Nomads”. Przegląd Wschodnioeuropejski 9 (2):263-74. https://doi.org/10.31648/pw.3211.