PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania artykułów w czasopiśmie
PRZEGLĄD WSCHODNIOEUROPEJSKI
ISSN 2081-1128


1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
2. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym w miarę konieczności co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej, innej niż narodowość autora pracy.
3. Stosowany jest model „double-blind review proces”, zgodnie z którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości. Redakcja dba o to, żeby w przypadku recenzowania nie występował konflikt interesów. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem/recenzentką a autorem/autorką: a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
5. Formularz recenzji jest podany na stronie internetowej czasopisma.
6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane. Lista stale współpracujących z czasopismem recenzentów jest podawana w każdym numerze na stronie redakcyjnej, a także na stronie internetowej czasopisma.