WYTYCZNE DLA AUTORÓW

WYTYCZNE DLA AUTORÓW (PDF)

Przegląd  Wschodnioeuropejski

Czasopismo naukowe
Centrum Badań Europy Wschodniej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ISSN 2081-1128

Wymogi redakcyjne

1) Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word 2010 i późniejsze wersje. Ustawienia strony: papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm. Nagłówki na pierwszej stronie — inne.

2) Na pierwszej stronie: po lewej — imię i nazwisko autora (wcięcie 1. wiersza 0 cm), zapisane kapitalikami (nie wersalikami!!!). Pod imieniem i nazwiskiem autora — numer ORCID według wzoru: ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6140-6368. W kolejnym wierszu — nazwa reprezentowanej instytucji w języku angielskim (np. University of Warmia and Mazury). Czwarty wiersz — tytuł artykułu; czcionką Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wersaliki, akapit wyśrodkowany. Odstępy przed 24 pkt., po 24 pkt. Do wygenerowania odstępów nie używać klawisza Enter — w tym celu używać opcji okna dialogowego Akapit | Odstępy przed, po.

Po tytule artykułu podaje się (czcionką Times New Roman 12 pkt.): tytuł artykułu w języku angielskim (pogrubiony). Odstęp po — 12 pkt. W kolejnych akapitach (czcionką Times New Roman 10 pkt.): abstrakt w języku angielskim (700-1000 znaków ze spacjami); z odstępem 6 pkt przed wyrazy kluczowe (5-7 wyrazów) w języku angielskim. Tytuły Abstract i Keywords kapitalikami. Cały tekst główki, tzn. wszystko, co znajduje się przed tekstem głównym, formatujemy z interlinią „pojedyncza”. Przykład:

Aleksander Kiklewicz

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6140-6368

University of Warmia and Mazury in Olsztyn

PRAGMATIC ASPECTS OF STREET PROTEST DISCOURSE
(EXEMPLIFIED WITH PROTESTS IN BELARUS IN 2020)

Abstract: The author analyzes the pragmatic properties of protest discourse, taking into account poster slogans used during mass anti-government protests in Belarus in 2020. The theoretical basis of the research is the concept of discourse, based on four categories: intention, representation, performance and context. The author distinguishes among three types of contexts: cognitive, social and event-related (functional). In accordance with the global function of the protest discourse, three types of constitutive language activities are distinguished: modal-evaluative, modal-disapproving and speech acts of ultimatum. The author analyzes these types of speech acts in detail and provides numerous linguistic examples.

Keywords: discourse, street protest, pragmatics, speech act, evaluation, poster text, slogan, Belarus

3) Tekst główny. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Aka­pit | Spe­cjalne | Pierwszy wiersz | 1 cm). Wcięcia 1. wiersza nie stosuje się w akapitach, które następują po akapitach innego stylu niż styl normalny tekstu głównego, czyli po nagłówkach, tabelach, rysunkach, formułach, ilustracjach itd.

Wszystkie wyznaczane fragmenty tekstu, np. wprowadzane terminy, podajemy w formacie rozstrzelonym: Format | Czcion­ka | Odstępy mię­dzy znakami | Roz­strzelo­ny | 2,0 pkt. Nie zaleca się użycia w tym celu pogrubienia ani podkreślania.

4) Numery stron — góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pkt.

5) Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system harwardzki, polegający na odniesieniu do określonej pozycji zamieszczonej w bibliografii. Odniesienia te powinny być zamieszczane w tekście, np.: (Nowak 1999, 10) lub (Nowak | Kowalski 2000, 145 i n.). Jeśli odniesienie dotyczy konkretnego fragmentu publikacji (a nie publikacji w całości), konieczne jest podane numerów stron, jak wyżej. Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu (zob. p. 10).

6) Przypisy dolne (numerowane) prosimy wykorzystywać jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp. Prosimy nie nadużywać tej formy prezentacji informacji. Format przypisów dolnych: czcionka Times New Roman 10 pkt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia co najmniej 10 pkt; pierwszy wiersz — wysunięcie 0,5 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Aka­pit | Spe­cjalne | Pierwszy wiersz). Tabulator — 0,5 cm. Zob. wzór na dole strony.[1]

7) Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy, który powinien zostać sformatowany jako akapit blokowy. Należy wybrać styl „tekst blokowy” z listy stylów akapitu i określić parametry zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Czcionka – Times New Roman 10 pkt., akapit wyjustowany; pierwszy wiersz brak wcięcia; wcięcie akapitu od lewej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego – przed i po 12 pkt (ustawia się za pomocą opcji okna dialogowego Format). Nie stosujemy cudzysłowu. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych [...] (Kondratowicz 2020, 333).

8) Ilustracje językowe formatujemy na dwa sposoby: krótkie wyrażenia podajemy w tekście głównym kursywą, a ilustracje w postaci zdań i tekstów — w odrębnych akapitach, w postaci listy numerowanej. Należy wybrać styl „cytat” z listy stylów akapitu i określić parametry zgodnie z zaleceniami: wcięcie akapitu 0 pkt, wysunięcie 1 cm, tabulator 1 cm, wyrównanie akapitu — wyjustowany, numerowanie – (1). W akapitach numerowanych nie stosujemy kursywy. Od tekstu głównego (przed i po) ilustracja w postaci listy numerowanej jest oddzielana odstępem 12 pkt. W oknie Format | Odstępy należy zaznaczyć opcję ‘Nie dodawaj odstępu między akapitami tego samego stylu’. Przykłady:

Przykład 1:

The protesters actively use pejorative nouns Лука ‘Luka’, дед ‘grandfather’, familiar appeals Саша ‘Sasha’, Саш ‘Sash’, Саня ‘Sanya’, for example:

 • Лука слетел с катушек.
  ‘Luka has gone off the rails.’
 • Лука, ты – урод. Хватит грабить свой народ.
  ‘Luka, you are a freak. Stop robbing your people.’
 • Дед тронулся, господа присяжные заседатели.
  ‘Grandfather has gone mad, gentlemen of the jury.’

Przykład 2:

This thought is well expressed in a stanza from the verse Majoj žoncy ‘To My Wife’ by Siarhiej Koŭhan (b. 1984):

 • Ці то цыган ці то грэк –
  Беларусаў гоніць гуртам
  У мінулы “светлы” век (Koŭhan 2002, 11)
  [And now the moustached devil –
  Either a Gypsy or a Greek –
  Drives the Belarusian people like a herd
  Into a past “golden” age]

9) Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska, J. Kowalewski itd. Przy ponownym wspomnieniu autora inicjał imienia się nie powtarza — podaje się tylko nazwisko.

10) Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c). Wzór listy bibliograficznej (czcionka Times New Roman 10 pkt):

Awdiejew, A. (1999), Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie). W: Awdiejew, A. (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa | Kraków, 33-68.

Bartmiński, J. (1973), O języku folkloru. Wrocław etc.

Bartmiński, J. | Niebrzegowska, S. (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, J. (red.), Profilowanie w języku i tekście. Lublin, 211-224.

Bednarczuk, L. (1991), Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”). W: Język a kultura. IV, 29-30.

Jäkel, O. (2002), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts). In: http://www.metaphorik.de (accessed: 15.05.2013).

Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.

Petz, I. (2020) „Die Stimmung ist nicht dieselbe“. Protest und Protestkultur in Belarus. In: Osteuropa. 70 (10-11), 61-81.

Rákosi, C. (2012), The fabulous engine: strengths and flows of psycholinguistic experiment. In: Language Science. 34, 682-701.

Rice,  S. (1996), Prepositional Prototypes. In: Pütz, M. | Dirven, R. (eds.), The Construal of Space in Language in Thought. Berlin, 135-165.

Warnke, i. H. | Spitzmüller, J. (2008), Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik – Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen. In: Warnke, I. H. | Spitzmüller, J. (Hrsg.), Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene. Berlin | New York, 3-54.

Yeliseyeu, A. (2020), Constitutional reform in Belarus: Imitation and Reality. In: https://www.aca-de­mia.edu/
44849087/Constitutional_reform_in_Belarus_Imitation_and_Reality?sm=a (accessed: 02.03.2021).

Jeśli chodzi o źródła internetowe, w bibliografii zamieszcza się tylko te publikacje, które istnieją jedynie w formie elektronicznej. Jeśli autor korzysta z elektronicznej wersji tekstu, który istnieje w podstawowej wersji papierowej, trzeba podać dane bibliograficznej publikacji papierowej.

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać poddane transliteracji. Najpierw zapisuje się informację bibliograficzną w wersji transliterowanej, a potem — w nawiasach kwadratowych — w wersji oryginalnej. W celu transliteracji należy używać serwisu internetowego:

https://www.ushuaia.pl/transliterate

Proszę w serwisie wybrać opcję transliteracji: białoruski | rosyjski | ukraiński (transkrypcja angielska BGN/PCGN). Oto wzór zapisu:

Fonarev, A. R. (1998), Psikhologiia lichnostnogo stanovleniia professionala. Moskva. [Фонарев. А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

Malʹdzis, A. (1990), Zhytstsio i Wzniasienne Uladzimira Karatkevicha: Partret pis’myennika i chalaveka. Minsk. [Мальдзіс, А. (1990), Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партрэт пісьменніка і чалавека. Мінск.]

Norman, B. J. (1994), Grammatika govoriashchego. Sankt-Peterburg. [Норман, Б. Ю. (1994), Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.]

Trykov, V. P. (2015), Imagologija i imagopoetika. In: Znanie. Ponimanie. Umenie. 3, 120-129. [Трыков, В. П. (2015), Имагология и имагопоэтика. В: Знание. Понимание. Умение. 3, 120-129.]

Boicov, M. A. (2010), Chto takoe potestarnaia imagologiia? In: Boicov, M. A. | Uspenskii, F. B. (eds.), Vlast’ i obraz: Ocherki potestarnoi imagologii. Sankt-Peterburg, 5-37. [Бойцов, М. А. (2010), Что такое потестарная имагология? В: Бойцов, М. А./Успенский, Ф. Б. (ред.), Власть и образ: Очерки потестарной имагологии. Санкт-Петербург, 5-37.]

Vashchenko, V. S. (1955), Persha ukraïnsʹka gramatyka. B: Ukraïnsʹka mova v shkoli. 4, 14-17. [Ващенко, В. С. (1955), Перша українська граматика. B: Українська мова в школі. 4, 14-17.]

Przypisy bibliograficzne w tekście (w systemie harwardzkim) powinny być zgodne z bibliografią: Fonarev 1998; Norman 1994, 34; Malʹdzis 1990 itp.

W wypadku zapisanych alfabetem cyrylickim tekstów, będących tłumaczeniami, nazwisk autorów nie należy transliterować — powinny one zostać zapisane w postaci oryginalnej, np.:

Sartre, J.-P. (1993), Problema metoda. Moskva. [Сартр, Ж.-П. (1993), Проблема метода. Москва.]

Benveniste, É. (1990), Obshchaja lingvistika. Moskva. [Бенвенист, Э. (2022), Общая лингвистика. Москва.]

11) Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym stosować odstęp 18 pkt: Format | Akapit | Odstępy Przed, Po 18 pkt

12) Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. automatycznych list numerowanych. Pierwszy nagłówek Wstęp formatuje się następująco: odstęp przed 42 pkt, po 12 pkt. Wyrównanie do lewej, wcięcia 1wiersza 0 cm, pogrubiony. Kolejne nagłówki: Times New Roman 12 pkt, pogrubiony; wcięcie akapitu przed 18 pkt, po 12 pkt. Na przykład:

Wstęp

Tekst główny ...

Kontynuacja tekstu głównego ...

Kolejne nagłówki powinny mieć odstępy 18 pkt przed i 12 pkt po, inne charakterystyki formatowanie te same, np.:

 1. Nagłówek

Tekst główny ...

Kontynuacja tekstu głównego ...

 1. Nagłówek

Tekst główny ...

Kontynuacja tekstu głównego ...

 1. Nagłówek

Tekst główny ...

Kontynuacja tekstu głównego ...

13) Wprowadzić automatyczne dzielenie wyrazów.

14) W tekście głównym należy ustawić kontrolę bękartów i wdów: Format | Akapit | Podziały wier­sza i strony | Kontrola bękartów i wdów.

15) Objętość artykułu: do 30.000 znaków (ze spacjami).

16) Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.

17) Artykuł przedstawia się w formie elektronicznej na jeden z adresów:

akiklewicz@gmail.com

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

albo zgłasza się na platformie czasopisma pod adresem:

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw

Artykuły
sformatowane niezgodnie z powyższymi wymogami
nie będą rozpatrywane przez Redakcję.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW