(1)
Łazarewicz, S. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 6 Czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca Niedopuszczenia wspólnika Do udziału W Zgromadzeniu spółki kapitałowej Jako Przyczyny Stwierdzenia nieważności podjętych Uchwał. SP 2021.