Misztal, P. (2021). Zdalne posiedzenia aresztowe w trybie art. 250 § 3b–3h Kodeksu postępowania karnego. Uwagi de lege lata i de lege ferenda. Studia Prawnoustrojowe, (54). https://doi.org/10.31648/sp.7188