Łazarewicz, Sylwia. 2021. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 6 Czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca Niedopuszczenia wspólnika Do udziału W Zgromadzeniu spółki kapitałowej Jako Przyczyny Stwierdzenia nieważności podjętych Uchwał”. Studia Prawnoustrojowe, nr 53 (wrzesień). https://doi.org/10.31648/sp.6896.