Majer, T. T. (2021) „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19”, Studia Prawnoustrojowe, (54). doi: 10.31648/sp.5832.