Łazarewicz, S. (2021) „Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca niedopuszczenia wspólnika do udziału w zgromadzeniu spółki kapitałowej jako przyczyny stwierdzenia nieważności podjętych uchwał”, Studia Prawnoustrojowe, (53). doi: 10.31648/sp.6896.