[1]
T. T. Majer, „Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z 14 stycznia 2020 r., sygn. akt I SA/Ol 749/19”, SP, nr 54, grudz. 2021.