Łazarewicz, S. „Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego Z 6 Czerwca 2018 r., III CSK 403/16, dotycząca Niedopuszczenia wspólnika Do udziału W Zgromadzeniu spółki kapitałowej Jako Przyczyny Stwierdzenia nieważności podjętych Uchwał”. 2021. Studia Prawnoustrojowe, nr 53, wrzesień 2021, doi:10.31648/sp.6896.