[1]
Bogachenko, V. 2020. Co-evolution of Human Corporeality and the Technosphere: a Philosophical-Anthropological Discourse. Studia Warmińskie. 57, (Dec. 2020), 117–127. DOI:https://doi.org/10.31648/sw.6009.