Kieliszek, Z., & Gocłowska, E. (2018). Aristotelian Concept of “Therapeutic” Function of Tragedy with the Example of Sophocles’ “Theban Plays” (Oedipus the King, Oedipus at Colonus, Antigone). Studia Warmińskie, 55, 7–23. https://doi.org/10.31648/sw.3059