Garwoliński, T. (2020). The Content of the Volumes of “The Studies of Warmia” from 1964-2018. Studia Warmińskie, 57, 415–493. https://doi.org/10.31648/sw.5160