Liszka, P. (2016). Impact of Hellenism on Christian Anthropology. Studia Warmińskie, 53, 145–160. https://doi.org/10.31648/sw.95