Garwoliński, Tomasz. 2020. “The Content of the Volumes of ‘The Studies of Warmia’ from 1964-2018”. Studia Warmińskie 57 (December):415-93. https://doi.org/10.31648/sw.5160.