Liszka, P. (2016) “Impact of Hellenism on Christian Anthropology”, Studia Warmińskie, 53, pp. 145–160. doi: 10.31648/sw.95.