Wróć do szczegółów artykułu Т.В. К абрж ы цкая, М .М . Х м я л ь н щ ю , Э .Ю . Д зю к ава, Нарысы суседазнауства: Украта, Польшча у прасторы i часе вачыма беларусау: Знакавыя адметнасщ мiфалогii, фальклору, культуры, нарадазнаучых канцэптау мастацкага твора, М ш ск 2012, ss. 227. Pobierz Pobierz PDF