OCENA POTENCJAŁU ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY TAKSONOMICZNEJ – STUDIUM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Patrycja Karolina Szarek-Iwaniuk

Katedra Zasobów Nieruchomości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie


Abstract

A region’s tourism potential is determined by a variety of natural and anthropogenic factors. The Region of Warmia and Mazury is characterized by considerable tourism potential on account of its diverse landform, unspoiled environment, abundance of forests and lakes. In this article, the tourism potential of the Region of Warmia and Mazury was assessed with the use of the Wrocław taxonomic method which supports multidimensional comparative analyses. Six groups of counties with similar potential for tourism development were identified in the studied region. Their tourism potential was evaluated with the use of four indicators of tourism development: Baretje-Defert’s index, Schneider’s index, Defert’s index and Charvat’s index. The results were compared with values noted for the Region of Warmia and Mazury and Poland. The counties of Mrągowo, Giżycko and Ostróda were characterized by the highest potential for tourism development. Tourism potential was lowest in the western and southern parts  of the analyzed region (counties of Nowe Miasto, Nidzica and Działdowo) and in the counties bordering the Kaliningrad Region of the Russian Federation.


Keywords:

tourist function, Wrocław taxonomic method, regional development, indicators of tourism development, regionalization

Badach, E. (2010). Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w analizie warunków przyrodniczych wpływających na rozwój rolnictwa w województwie małopolskim (Application of Wroclaw taxonomy in the analysis of natural conditions stimulating agriculture development in Malopolska Province). Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Folia Oeconomica 282(60), 7–12.
Brzezińska-Wójcik, T., Świeca, A., Tucki, A. (2009). Possibilities for development of tourism in eastern Polish voivodeships, Polish Journal of Sport and Tourism 16(2), 65–74.
Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru (An evaluation of selected conditions of the development of tourist function of an area). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 2(1), 129–141.
Derek, M. (2008). Funkcja turystyczna jako czynnik rozwoju lokalnego w Polsce. Rozprawa doktorska (The tourist function as a determinant of local development in Poland, doctoral dissertation). Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
Durydiwka, M. (2013). Tourist function in rural areas of Poland. Spatial diversity and changing trends, Miscellanea Geographica, Regional Studies on Development 17(3), 5–11.
Florek, K., Łukaszewicz, J., Perkal, J., Steinhaus, H.,
Zubrzycki, S. (1951). Taksonomia wrocławska (The Wroclaw taxonomy). Przegląd Antropologiczny 17, 193–211.
Frąckiewicz, L., Zadęcki, J. (1973). Zastosowanie taksonomii wrocławskiej do badań warunków bytu i życia ludności w regionach województwa katowickiego (The use of the Wrocław taxonomic method in studies investigating living conditions in the Katowice region). Wiad. Statyst. 9, 29–33.
Gawroński, K., Prus, B., Sołtysik, S. (2014). Analiza i ocena warunków rozwoju społeczno-gospodarczego województwa podkarpackiego (Analysis and assessment of the Podkarpackie voivodeship socio- economic development). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich IV(2), 1241–1254. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych (Central Statistical Office, Local Data Bank).
Górecka, A. (2011). The tourism function determinants of the rural municipalities in Podkarpackie Province, Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia 10(4), 19–32.
Grabiński, T. (1992). Metody taksonometrii (Taxonomy methods), Kraków, AE w Krakowie.
Hegarty, C., Przezborska, L. (2005). Rural and agri-tourism as a tool for reorganising rural areas in old and new member states — a comparison study of Ireland and Poland, International Journal of Tourism Research 7(2), 63–77.
Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń (Applicability of tourist function indexes in evaluation of tourism area development of the example of Ustroń commune). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 87, 157–170.
Jackowski, A. (1981). Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego). (Functional typology of tourist destinations on the example of the Nowy Sącz Region), Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
Kauf, S. (2014). Wykorzystanie metody taksonomii wrocławskiej w segmentacji rynku (The use of taxonomy’s method in market segmentation). Studia Ekonomiczne. Metody ilościowe w badaniach marketingowych, 195, 65–79.
Kondracki, J. (1998). Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). PWN, Warszawa.
Kurek, W., Mika, M. (2007). Turystyka jako przedmiot badań naukowych, w: Turystyka (Tourism as an object of scientific research, in: Turism). Red. (Ed.) W., Kurek. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 11–49.
Matczak, A. (1989). Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski (Problems associated with research into tourism development in Polish cities). Turyzm 5, 27–39.
Piotrowski, P. (2015). Zmiany poziomu rozwoju funkcji turystycznej w rejonach turystycznych województwa śląskiego (The tourist function`s changes in the tourist regions of silesian voivodeship). Studia Ekonomiczne 215, 57–73.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa warmińsko-mazurskiego (Zoning plan of the region of Warmia and Mazury). (2015). Dz. Urz. Woj. Warm.
Maz. z 2015 poz. 2931 z 11 sierpnia 2015 r.
Pociecha, J. (2008). Rozwój metod taksonomicznych i ich zastosowań w badaniach społeczno-ekonomicznych (Development of taxonomic methods and their use in socioeconomic studies). Statystyka społeczna. Dokonania – szanse – perspektywy: Konferencja naukowa inaugurująca obchody jubileuszu 90-lecia GUS, Kraków.
Szromek, A. (2012). Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego (Review of tourist function indicators and their applications in the assessment of tourism area development on the example of Silesia region communes). Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie 61, 295–309.
Szromek, A. (2013). Pomiar funkcji turystycznej obszarów za pomocą wskaźników funkcji turystycznej na przykładzie obszarów państw europejskich, in: Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu (The measurement of tourism function of areas using indicators of the tourism function on the example of areas of European countries, in: Application of mathematical methods in economics and management). Red. (Eds.) J., Mika, K., Zeug-Żebro Studia Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, ss. 91–103.
Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym (Taxonomic analysis of differences in the standard of living in Polish regions in a dynamic approach). (2000). Red. (Ed.) A., Zeliaś. Wyd. Akademii Ekonomicznej. w Krakowie.
Więckowski, M. (2010). Tourism development in the borderlands of Poland. Geographia Polonica 83(2), 67–81.

Published
2018-08-13

Cited by

Szarek-Iwaniuk, P. K. (2018). OCENA POTENCJAŁU ROZWOJU FUNKCJI TURYSTYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM METODY TAKSONOMICZNEJ – STUDIUM WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(2), 181–193. https://doi.org/10.31648/aspal.351

Patrycja Karolina Szarek-Iwaniuk 
Katedra Zasobów Nieruchomości, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztynieLicense

Copyright (c) 2018 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0

-->