Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Tekst jest zgodny z wymaganiami stylistycznymi i bibliograficznymi określonymi w Wytycznych dla autora.


 

Drodzy Autorzy proszę o podanie numeru ORCID.

 

WYSYŁANIE PRAC

 1. Publikacja artykułu jest bezpłatna. 
 2. Prace należy zgłaszać przez System klikając: Złóż artykuł  
 3. Wszystkie artykuły są wstępnie recenzowane przez przewodniczącego Rady Naukowej w celu określenia, czy nadesłany artykuł jest zgodny z zakresem tematycznym czasopisma oraz czy spełnia standardy czasopisma. Przewodniczący Rady Naukowej proponuje recenzentów. Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch recenzentów w tzw. „double-blind review process”.
 4. Recenzja ma formę pisemną i sporządzana jest na formularzu, który zamieszczono na stronie internetowej czasopisma.
 5. W przypadku, gdy recenzje sugerują Autorowi poprawki, wówczas Redakcja przekazuje Autorowi uwagi Recenzenta/Recenzentów.
 6. W sytuacji gdy artykuł uzyskał dwie recenzje negatywne – wówczas Redakcja informuje o tym Autora, a artykuł nie jest publikowany.
 7. Jeżeli artykuł uzyskał dwie różne recenzje, decyzję co do publikacji podejmuje przewodniczący Rady Naukowej, która to decyzja może być skonsultowana z członkami Rady Naukowej.
 8. Równocześnie z wysyłaniem pracy należy przesłać na adres e-mailowy aspal.editor@wp.pl oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz że praca nie była wcześniej publikowana w tej formie pobierz formularz
 9. Autorzy publikacji są odpowiedzialni za uzyskanie zgody na opublikowanie danych, rysunków lub zdjęć, które już są objęte prawami autorskimi.

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

Na łamach Acta Sci. Pol. zamieszczane są oryginalne prace naukowe. Wszystkie prace są recenzowane przez ekspertów spoza jednostki macierzystej autorów.

WYMOGI EDYTORSKIE

Wymogi ogólne i techniczne przygotowania prac

 1. Styl dokumentów – tekst pracy należy pisać czcionką typu Times New Roman 10 pkt., 1½ odstępu między wierszami, dopuszcza się stosowanie wyróżnień w tekście, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 2. Wielkość tabel i rysunków nie może przekraczać formatu A4; opisy tabel czcionką Times New Roman 9 pkt., wypełnienie tabel 8 pkt., pojedynczy odstęp, w miarę możliwości bez pionowych linii, rozszerzenie tabel .doc lub .rtf.

Obowiązuje następujący układ pracy

 1. Tytuł artykułu w języku polskim (lub angielskim, jeżeli cała praca jest w języku angielskim; to samo dotyczy streszczenia i słów kluczowych).
 2. Imię i nazwisko autora (-ów). PROSZĘ O PODANIE ORCID. 
 3. Streszczenie pracy (od 600 do 1000 znaków).
 4. Słowa kluczowe – należy podać do 6 słów pomocnych przy indeksacji i wyszukiwaniu. Zaleca się niepowtarzanie słów w tytule jako słów kluczowych.
 5. Tekst główny pracy naukowej powinien obejmować: wstęp z celem i hipotezą badawczą, materiał i metody, wyniki, dyskusję, wnioski (lub podsumowanie) i piśmiennictwo. Zaleca się cytowanie pozycji literatury istotnych dla tematu badań, także tych opublikowanych w poprzednich numerach ASP.
 6. Tytuł, abstract (600–1000 znaków) jako tłumaczenie streszczenia i słowa kluczowe w języku angielskim.
 7. Adres miejsca pracy autora (-ów) – pocztowy i internetowy.
 8. Tytuły tabel oraz ich treść, a także podpisy rysunków i legendy oraz tytuły artykułów referencji polskich powinny być podane w języku polskim i angielskim, jeśli praca jest publikowana w języku polskim, a numery tabel i rysunków – cyframi arabskimi. Jeśli praca publikowana jest w języku angielskim wszystkie podpisy podawane są tylko w języku angielskim.

Jednostki i pisownia – obowiązuje międzynarodowy układ SI, np. kg · dm–3 (a nie kg/dm3).

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w tekście pracy na publikacje innych autorów, podajemy w nawiasie nazwisko i rok [Kowalski i Lewandowski 2000, Lewandowski 2001, Zalewski i in. 2001] lub …zdaniem Kowalskiego [2000]…

Wykaz piśmiennictwa należy zestawić w porządku alfabetycznym w następujący sposób: nazwisko (-a) autora (-ów), inicjały imion; rok wydania, gdy w danym roku jest wydanych więcej prac tego samego autora, po roku należy oznaczyć poszczególne pozycje a, b, c itd.; tytuł pracy (jeśli jest w j. polskim to dodatkowo tłumaczenie na j. angielski); skrót bibliograficzny wydawnictwa i miejsce wydania, numer tomu, zeszytu oraz numery stron np.:

Chełkowski, Z. (1966). Introdukcja troci do rzeki Gowienicy.(The trout introduction into the river Gowienica) Gospod. Ryb., 1 (2), 18–19.

Greń, J., Kowalski, Z. (1972). Statystyka matematyczna.(Mathematical Statistics) PWN, Warszawa.

Turski, W. (1972). Projektowanie oprogramowania systemów liczących. (Software design of computing systems.) Mat. Konf. Projektowanie maszyn i systemów cyfrowych. Warszawa 2–5 czerwca 1971. PWN, Warszawa, 132–139.

Autor przesyła do redakcji tekst w formie elektronicznej. Po otrzymaniu recenzji Autor przesyła do redakcji egzemplarz pracy poprawiony zgodnie z uwagami recenzentów i pisemnym ustosunkowaniem się do nieuwzględnionych uwag recenzentów. Część główną publikacji (streszczenie, właściwy tekst artykułu oraz piśmiennictwo) należy zapisać w jednym pliku. Tabele, rysunki i inne załączniki powinny znaleźć się w oddzielnych plikach.  Materiał graficzny (rysunki, schematy, wykresy) powinien być opracowany i przysłany jako osobny zapis elektroniczny (pliki źródłowe) w programach pracujących w środowisku Windows (np. w programach Excel, Corel Draw, Photoshop itp.).

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i poprawek, a także zmian i uzupełnień merytorycznych uzgodnionych z autorem.