The potential of peripheral rural areas on the example of the Podlaskie voivodeship


Abstract

The development of peripheral rural areas is of fundamental importance to the growth of rural areas. The voivodeships of Eastern Poland are considered to be peripheral regions, including the Podlaskie voivodeship. The goal of this paper was to assess the growth potential of the Podlaskie voivodeship after over a decade of functioning in EU structures.

This voivodeship is characterized by the qualities of peripheral regions. The value of the GDP is continuously approx. 30% lower than the national average, and depopulation processes are taking place in some communes. The region is internally polarized in terms of growth potential. The economic activity of the inhabitants is low. The high level of agriculture allows it to maintain the leading position in milk production. Therefore it is justified to support the leading role of agriculture.

Keywords

rural areas; peripheries; development; depopulation

A new partnership for cohesion. Convergence, competitiveness, cooperation. Third report on economic and social cohesion, 2004. European Commission, Luxsembourg.

Bajerski A. (2008): Problemy wydzielania peryferii społeczno-gospodarczych (Problems with delimitation of socio-economic peripheries) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Rok LXX, Zeszyt 2, s. 159-167.

Bański J. (2008a). Problemy demograficzne obszarów wiejskich (Demographic propblems of rural areas) Studia i Raporty IUNG-PIB, 12, 93-102.

Bański J. (2008b). Wiejskie obszary sukcesu gospodarczego.(Economically successful rural areas) Studia Obszarów Wiejskich. PTG, IGiPZ PAN, 14, 1-146.

Kulikowski R. (2005): Obszary depresyjne rolnictwa w Polsce w 2002 r. (w:) Przestrzenne aspekty rozwoju wsi polskiej z uwzględnieniem obszarów depresji społeczno-gospodarczej (Depression areas of agriculture in Poland in 2002 (in:) Spatial aspects of the development of the Polish countrywide including areas of socio-economic depression), A. Stasiak, R. Horodeński (red.), Studia T.CXV, PAN, KPZK, Warszawa, s 99-110.

Leszczewska K. (2010): Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki” (Economic activity of peripheral regions, Social inequalities and economic growth. Socio-economic cohesion and modernization of the economy), Zeszyt nr 17, M.G. Woźniak (red.), Uniwersytet Rzeszowski, s. 215-225.

Leszczewska K. (2011): Specyfika regionów peryferyjnych (w:) Uwarunkowania różnic ekonomicznych i społecznych (The specificity of peripheral regions (in:) Conditions of economic and social differences), K. Leszczewska, J. Truszkowska (red.), Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, s.107-126.

Malaga K. (2007): Nierówności regionalne w Polsce na tle neoklasycznych modeli wzrostu (w:) Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny (Regional inequalities in Poland on the background of neoclassical growth models (in:) Human capital and social capital versus regional development), M. Herbst (red.) Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 126-165.

Miszczuk A. (2010): Peryferyjność regionów (w:) Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów (Peripherality of regions (in:) European challenges for Poland and its regions), A. Tucholska (red.), MRR, Warszawa.

Olechnicka A. (2004): Regiony peryferyjne w gospodarce informacyjnej (Peripheral regions in the information economy) Wyd. Naukowe „Scholar”, Warszawa.

Pietrzykowski R., Wicki L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa (Regional defferentiation in absorption of CAP funds on agriculture modernization), Roczniki Nauk Rolniczych G, 98(4), 7-22.

Proniewski M. (2014): Polityka rozwoju regionów peryferyjnych (Development policy of peripheral regions) Optimum Studia Ekonomiczne, nr 6(72), s. 79-90.

Rocznik Statystyczny RP. (Statistical Yearbook RP) GUS, Warszawa 2016.

Rocznik Statystyczny województw. (Statistical Yearbook of the Regions). GUS, Warszawa 2006, 2016.

Rosner A. (2000): Wiejskie obszary problemowe pod kątem widzenia rozwoju gospodarczego (w:) Lokalne bariery rozwoju obszarów wiejskich (Rural problem areas from the perspective of economic development (in:) Local barriers to rural development), A. Rosner (red.), FAPA, Warszawa, s. 12-29.

Rosner A., Heffner K., Stanny M. (2007). Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich a zróżnicowanie dynamiki przemian. (Variations in the level of socio-economic development of rural areas and the variation in transformation dynamics) IRWiR PAN, Warszawa.

Stanny M. (2011): Typologia wiejskich obszarów peryferyjnych pod względem anatomii struktury społeczno-gospodarczej. (A typology of rural peripherial areas in Poland: anatomy of the socio-economic structure) Wieś i Rolnictwo, nr 2(151), s. 59-75.

Województwo podlaskie: podregiony, powiaty, gminy 2006. (Podlaskie Voivodship: subregions, powiats, gminas) Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2006.

Województwo podlaskie: podregiony, powiaty, gminy 2016. (Podlaskie Voivodship: subregions, powiats, gminas) Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2016.

Zawalińska K., Śliwowska Z., Caliński J., Droździel K., Michalska A. (2016): Polska wieś wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego w XXI wieku w świetle badań IRWiR PAN w roku 2014 i 2015 (Polish rural areas facing socio-economic challenges of the 21 century in view of research conducted in IRWiR PAN in 2014 and 2015) Wieś i Rolnictwo, nr 3(172), s. 163-185.

Zimnoch K. (2013): Wymywanie zasobów ludzkich barierą rozwoju regionów peryferyjnych (na przykładzie województwa podlaskiego). The backwash effects as a barrier to the development of peripheral regions on the example Podlaskie Province) Economics and Management nr 3, s. 206-220.

Published : 2019-03-27


Kołoszko-Chomentowska, Z., & Zdziarstek, M. (2019). The potential of peripheral rural areas on the example of the Podlaskie voivodeship. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(1). https://doi.org/10.31648/aspal.3655

Zofia Kołoszko-Chomentowska  z.koloszko@pb.edu.pl
Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości  Poland
http://orcid.org/0000-0002-3937-9594
Marek Zdziarstek 
Zespół Szkół Specjalnych w Brańszczyku  Poland