Public spaces without barriers – accessibility and functionality analysis of Wrocław city’s public spaces according to the needs of people with disabilities.

Karolina Gabryańczyk

Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO, Politechnika Wrocławska

Sonia Orlińska

Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO, Politechnika Wrocławska
https://orcid.org/0000-0001-5937-9156


Abstract

The purpose of the article is to discuss issues of public spaces in relation to the seven principles of universal design created in the Center for Universal Design at North Carolina State University. Those principles are recognized as a worldwide standard for accessibility. Subjects of the analysis are located in central as well as suburban parts of Wroclaw, Poland. All of them are recent modernizations, following the newest design trends. The main focus of the research is quality and functionality of those spaces. Authors verify if spaces can be in fact called universal, or rather merely accessible. The difference between those concepts will be identified and emphasized.  The purpose of the aspects explored, is raising awareness about the value universal design for modern society, standing in front of demographic changes. The thesis will be also confronted with relatively low interest of designers, developers and administrations


Keywords:

Disability, universal design, accessibility, public spaces, accessibility audit, Wroclaw

Czarnecki B., Siemiński W. (2004) Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej (Shaping of the safe public space), Warszawa: Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o.

Kowalski K. Planowanie dostępności. Prawo w praktyce (Availability planning. Law in practice), Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

Kuryłowicz E. (2005). Projektowanie uniwersalne. Udostępnianie otoczenia osobom niepełnosprawnym (Universal Design, providing accessibility for the people with disabilities), wyd. 2., Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa.

Mikołajów K. (2015). Przestrzeń publiczna osoby Niepełnosprawnej [w:] Prawno-administracyjne aspekty sytuacji osób niepełnosprawnych w Polsce (Public space of a person with disabilities [in:] Legal and administrative aspects of the situation of disabled people in Poland), pod red. n. M. Giełdy i R. Raszewskiej-Skałeckiej, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław.

Miles E., Ballantyne K., Gravelle A. (2013). Accessible Public Spaces Design Standards, County of Brant.

Rumińska A. (2010). Wystąpienie: Projektowanie Uniwersalne w architekturze. Przykład Wrocławia (Universal Design in architecture. Example of Wroclaw).

Wysocki, M. (2009). Dostępna przestrzeń publiczna (Accesible Public Space), Samorząd Równych Szans, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Kraków.

Wysocki M. (2003). Standardy dostępności dla miasta Gdyni (Accessibility standards for the city of Gdynia), Centrum Projektowania Uniwersalnego, Politechnika Gdańska Wydział Architektury.

Praca zbiorowa (2013). Trends in Universal Design, Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs, The Delta Centre, Norway.

Praca zbiorowa (2016). Projektowanie i adaptacja przestrzeni publicznej do potrzeb osób niewidomych i słabowidzących, zalecenia i przepisy (Design and adaptation of public spaces according to the needs of blind and visually impaired, suggestions and regulations), Polski Związek Niewidomych, Warszawa.

Akty prawne:

Ustawia z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej D.U. UE C 83/99, art. 26, decyzja Komisji Europejskiej 2008/164/WE.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie. Dz.U.2011 Nr 144 poz. 859.

Ustawia z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U 1994 Nr 89 poz. 414, tekst jednolity.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735

Norma ISO 21542:2011 Building construction - Accessiblity and usability of the built environment.

Netografia:

Banaś, J., Dworcowa pułapka na niewidomych. 2013, http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,14778433,Dworcowa_pulapka_na_niewidomych__Kieruja_na_zamkniete.html [dostęp: marzec 2016]

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia, Lider dostępności - Wrocław nagrodzony za „szpilkostradę”, 2016,
http://bip.um.wroc.pl/artykul/644/23540/lider-dostepnosci-wroclaw-nagrodzony-za-szpilkostrade [dostęp: marzec 2016]

Cichosz, A., Bulwary nad Odrą na nowo (New boulevards by the Odra river), 2016,
http://www.wroclaw.pl/bulwary-nad-odra-wroclaw-dunikowskiego-kaczynskich [dostęp: marzec 2016]

Główny Urząd Statystyczny, Raport z wyników, Narodowy Spis powszechny Ludności i mieszkań 2011,
http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf [dostęp: marzec 2016]

Grupa 5, Modernizacja i rozbudowa historycznego kompleksu Dworca Głównego PKP we Wrocławiu, http://www.grupa5.com.pl/projekty/modernizacje [dostęp: marzec 2016]

Praca zbiorowa: The Principles of Universal Design, 1997
http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciplestext.htm [dostęp: marzec 2016]

Plan działań Rady Europy w celu promocji praw i pełnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w społeczeństwie: podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych w Europie 2006-2015
http://www.pfon.org/dokumenty-i-publikacje/dokumenty-miedzynarodowe/141-plan-dzialan-rady-europy-w-celu-promocji-praw-osob-niepelnosprawnych [dostęp: marzec 2016]

Published
2019-03-28

Cited by

Gabryańczyk, K., & Orlińska, S. (2019). Public spaces without barriers – accessibility and functionality analysis of Wrocław city’s public spaces according to the needs of people with disabilities. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 153–165. https://doi.org/10.31648/aspal.3661

Karolina Gabryańczyk 
Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO, Politechnika Wrocławska
Sonia Orlińska 
Studenckie Koło Naukowe Urbanistyki CARDO, Politechnika Wrocławska
https://orcid.org/0000-0001-5937-9156


-->