Legal aspects of the professional liability of a property appraiser - selected issues

Joanna Jędrak

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8218-0820


Abstract

The aim of this scientific work is a thorough analysis of legal regulations regarding the professional responsibility of a property appraiser. At the beginning, the figure of a property appraiser was illustrated with particular emphasis on his qualifications. Next, attention was paid to legal regulations and substantive basis, in which the principles of proper conduct in the profession of a property appraiser were defined. Moreover, the consequences of the property appraiser have been illustrated in the event of failure to perform the tasks entrusted to him or failure to comply with applicable law. In addition, the work has been enriched with the latest judicial decisions in the area of professional property valuer's responsibility


Keywords:

property appraiser, law, professional responsibility, professional ethics

Cymerman J., Cymerman R. (2014). Zasady szacowania nieruchomości. (Rules for real estate appraisal.) Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, 226.

Cymerman R., Hopfer A. (2005). Wycena nieruchomości. Zasady i procedury. (Property valuation. Rules and procedures.) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 145, 156-160.

Cymerman R., Hopfer A. (2012). System, zasady i procedury wyceny nieruchomości. (Real estate valuation system, principles and procedures.) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 35.

Cymerman R., Hopfer A. (2009). Źródła informacji w gospodarowaniu nieruchomościami. (Sources of information in real estate management.) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 9.

Cymerman R., [red.] Nowak A. (2016). Zasady sporządzania operatów szacunkowych. Przykłady dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych. (Principles of preparing appraisal reports. Examples for candidates for property appraisers.) Wydawnictwo Educaterra, Olsztyn, 7.

Dąbek P. (2012). Podstawy prawa zobowiązań. (Principles of the contract law.) [w:] Dydenko J. [red.], Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. (Estimation of real estate. Property appraisal.) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 104.

Dydenko J. (2006). Działalność zawodowa w gospodarce nieruchomościami. (Professional activity in real estate management.) [w:] Dąbek D., Dydenko J., Szacowanie nieruchomości. (Estimation of real estate.) Wydawnictwo Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 34-35.

Hopfer A., Źróbek S. (2001). Rzeczoznawstwo majątkowe w Polsce i wybranych krajach europejskich. (Property appraisal in Poland and selected European countries.) Wydawnictwo Twigger, Warszawa, 30.

Hopfer E. (2009). Europejskie Standardy Wyceny. (European Valuation Standards.) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa, 37.

Kościk B. (2000). Wycena nieruchomości. (Property valuation.) Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin, 14.

Nawrocka E. (2014). Analiza realizacji zakładanych kierunków rozwoju obsługi rynku nieruchomości w Polsce. (Analysis of the implementation of the assumed directions of development of real estate market services in Poland). [w:] Najman K. [red.], Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finsnce Vol. 12, No. 4/2014. Wydawnictwo Wydział Zarządzania – Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 297-321.

Pietkiewicz M. (2016). Odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawców majątkowych – uwagi krytyczne. (Professional liability of the property valuers – critical comments.) [w:] Pływaczewski W., Źróbek R. [red.], Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie. (Pathologies in the real estate market. Causes, manifestations, counteracting.) Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Zasobów Nieruchomości. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn s. 93-105.

Siejka-Wieczerzycka P. (2016). Prowadzenie bez uprawnień zawodowych działalności zawodowej w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego w świetle przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. (Occupational activity without professional qualifications in the field of expert opinions property in against the provisions of the Law on Real Estate). [w:] Pływaczewski W., Źróbek R. [red.], Patologie na rynku nieruchomości. Przyczyny, przejawy, przeciwdziałanie. (Pathologies in the real estate market. Causes, manifestations, counteracting.) Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Katedra Zasobów Nieruchomości. Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn s. 107.

Stawecki M. (2007). Etyka rzeczoznawcy majątkowego. (Ethics of property appraiser). [w:] Dzionek-Kozłowska J. [red.], Annales: etyka w życiu gospodarczym. (Annales: ethics in the economic life.). Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 77-82.

Walczewski H. (2012). Pozycja prawna rzeczoznawcy majątkowego. (Legal position of a property appraiser.) [w:] Dydenko J. [red.], Szacowanie nieruchomości. Rzeczoznawstwo majątkowe. (Estimation of real estate. Property appraisal.) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 30.

Wancke P. (2007). Nieruchomości. Leksykon pojęć i definicji. (Real Estate. Lexicon of concepts and definitions.) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 210.

Wilkowska-Kołakowska D. (2012). Wycena nieruchomości. Operat szacunkowy. Rzeczoznawstwo majątkowe. (Property valuation. An appraisal. Property appraisal.) Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa, 147-148.

Ziółkowska B. (2012) Teoria i praktyka wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego w Polsce. (Theory and practice of the profession of property appraiser in Poland.) [w:] Plich M. [red.], Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica nr 267/2012. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 173-183.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1025 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917).

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Dz.U.1997.78.483 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U.2004.207.2109 z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz. U. 2018 poz. 586 z późn. zm.).

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 września 2012 r. I SA/Wa 694/12, LEX nr 1271139.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2016 r. VI SA/Wa 1942/15, LEX nr 2055300.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. II GSK 1881/15, LEX nr 2205843.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 października 2017 r. I OSK 3255/15, LEX nr 2376277.

Kodeks Etyki PFSRM, http://archive.pfsrm.pl/kodeks_etyki_zawodowej, dostęp: 04.03.2018 r.

Zestawienie wszczętych i zakończonych spraw z tytułu odpowiedzialności zawodowej, http://mib.gov.pl/files/0/1796820/rzeczoznawcyodpowiedzialnosc.pdf, dostęp: 05.03.2018 r.

Published
2019-03-28

Cited by

Jędrak, J. (2019). Legal aspects of the professional liability of a property appraiser - selected issues. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 18(2), 167–180. https://doi.org/10.31648/aspal.3662

Joanna Jędrak 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
https://orcid.org/0000-0002-8218-0820


-->