The assessment of tools forming housing policy in Poland using the example of the government’s MDM programme

Iwona Cieślak

UWM
http://orcid.org/0000-0003-4219-5718

Karol Szuniewicz


https://orcid.org/0000-0003-4048-2772

Szymon Czyża


https://orcid.org/0000-0002-2957-1689


Abstract

One of the most important needs in the hierarchy of human needs is the housing need. Virtually all European countries fulfil a pro-family housing policy by using various tools to support investments of this kind. Housing policy is also conducted in Poland. In spite of the huge popularity of the TBS (Social Housing Association) and Rodzina na swoim (A Family’s Own Place) programmes, the demand for flats in Poland is still high.
The authors of this paper tried to assess the impact of the implementation of the MdM (Mieszkania dla Młodych – Home for Young People) programme on the housing market in the biggest cities of Polish regions and in peripheral areas. The level of the relationship between the level of subsidies used in this programme and areas of newly built flats for the indicated spatial units was demonstrated with the use of statistical methods.
The result of the completed analyses is the assessment of the effectiveness of the programme with regard to the housing policy being adopted, and the analysis of its effectiveness with regard to spaces with different levels of social and economic development.


Keywords:

instruments of housing policy, housing policy, social-economic space, development of the building industry, housing market

Bengtsson, B. (1995). Housing & Planning Research, Volume: 12 Issue: 3 Politics and housing markets - 4 normative arguments Scandinavian,123-140.
Bengtsson, B. (2001). Scandinavian Political Studies, no 24, Housing as a Social Right: Implications for Welfare State Theory.
Bengtsson, B. (2004). The right to housing in universal and selective housing regimes Paper presented at the ENHR Conference, Cambridge, UK, 2-6 VII 2004
BGK. Bank Gospodarstwa Krajowego. 2014. Rządowy program „Mieszkanie dla młodych” Dane za IV kwartał 2014 r.
Cieślak, I., Strumiłło-Rembowska, D., Szuniewicz, K. (2014). Application of qualimetric methods for evaluation of urbanized space quality for analyses of the local real property market. Real Estate Management and Valuation, 22(4), 51-59.
Gent, W. P. C. (2010). Housing Policy as a Lever for Change? The Politics of Welfare, Assets and Tenure By: van. HOUSING STUDIES Volume: 25(5), 735-753.
Groger, L. (2007). Real Estate Management and Valuation, vol. 15, no. 1-2. Kulturowy aspekt globalizacji w nowej zabudowie mieszkaniowej Łodzi, 199-209.
Gwiaździńska-Goraj, M. (2018). Czynniki kształtujące procesy depopulacyjne na obszarach wiejskich Polski północnej. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 17(4), 337-346.
Herbst, I. (2012). W poszukiwaniu polityka mieszkaniowej. Magazyn Miasta. 1(09/2012), 38-41.
Lis, P. (2008). Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych. Wydawnictwo C.H. Beck spółka z o.o. Warszawa.
NIK, Najwyższa Izba Kontroli, 2011, Informacja o wynikach kontroli. Realizacja zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Nr ewid. 170/2011/P/11/108/KIN. www.nik.gov.pl.
Norris, M., Shiels, P. (2004). Regular National Report on Housing Developments in European Countries. Synthesis Report. The Housing Unit. Dablin.
Pittini, A., Laino, E. (2011). Housing Europe Review 2012. The nuts and bolts of European social housing systems, CECODHAS Housing Europe’s Observatory, Brussels.
PZFD, Polski Związek Firm Deweloperskich, 2012, Sytuacja mieszkaniowa w Polsce 2012. Raport.
Ulman, P. (2011). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Sytuacja mieszkaniowa polskich rodzin w świetle danych z badania budżetów gospodarstw domowych. 8, 486-496.
Urbański, J. (2012). W kwestii mieszkaniowej – raz jeszcze. Magazyn Miasta. 1(09/2012), 20-24.
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr 223, poz. 1465).
Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi. Dz.U. 2013 poz. 1304.
www.bankier.pl/wiadomosc/W-pierwszym-roku-programu-MdM przepadła ponad połowa środków (07.01.2017)
www.dom.money.pl/ceny-nieruchomosci/lublin,c,365,1,1.html. (04.01.2017)
www.oekonomii.bloog.pl/id,340497900,title,Polityka-mieszkaniowa-w-Polsce-na-przykladzie-programu-Mieszkanie-dla-Mlodych,index.html?smoybbtticaid=614456. (01.02.2017)
www.sse.geo.uni.lodz.pl/uploads/space10/lis.pdf. ( 01.01.2017)
www.bgk.pl/program-rodzina-na-swoim. ( 31.01.2017)
www.rodzinanaswoim.pl/#rns-w-skrocie-tab. ( 31.01.2017)
www. mieszkaniedlamlodych.pl. ( 31.01.2017)
www.rodzina.gov.pl/mieszkanie/program-mieszkanie-dla-mlodych?dzial=informacje. ( 31.01.2017)
Założenia polityki wsparcia mieszkalnictwa do 2020 roku- projekt www.ign.org.pl. (15.01.2017)
Zysk, E., Wawrowska, P. (2018). Instrumenty planistyczne kreowanie polityki przestrzennej w odniesieniu do zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w wybranych gminach podmiejskich Olsztyna. Acta Scientiarum Polonorum. Administratio Locorum, 17(1), 87-100.
Download


Published
2020-02-16

Cited by

Cieślak, I., Szuniewicz, K., & Czyża, S. (2020). The assessment of tools forming housing policy in Poland using the example of the government’s MDM programme. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 19(1), 5–17. https://doi.org/10.31648/aspal.4142

Iwona Cieślak 
UWM
http://orcid.org/0000-0003-4219-5718
Karol Szuniewicz 

https://orcid.org/0000-0003-4048-2772
Szymon Czyża 

https://orcid.org/0000-0002-2957-1689License

Copyright (c) 2020 Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

-->