THE POTENTIAL OF RIVERS AS THE ELEMENT OF THE BALANCED DEVELOPMENT – THE EXAMPLE OF BYDGOSZCZ CITY

Krzysztof RogatkaAgnieszka Kempa

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Maciej Surmacewicz

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu


Abstract

The aim of this article is to analyze the potential of the rivers and its use in the context of urban policy in Bydgoszcz. In this research was analyzed the influence of rivers to a development of Bydgoszcz city and capabilities of use the transportic and the social-economic potential of rivers. Bydgoszcz city is located near the Wisła and Brda rivers and also at the watercourses: Kanał Bydgoski and Flis Północny – the length of all is about 100 kilometers. Rivers with their watersides are actually areas with a revitalizations programs, which have to improvement their functionality in an urban area. Rivers become an object of interest of inhabitants, tourists and investors. Renovation of waterfronts is an important element of urban policy, compatible with the idea of the balanced development of cities, revitalization or even activities compatible with an idea of smart city.


Keywords:

river, city, sustainable development, revitalization, smart city, tourism

Bank Danych Lokalnych, GUS, vdl.stat.gov.pl/BDL/start, dostęp: 15.05.2016. Bajgier-Kowalska, M. (2014). Rola przedsiębiorczości lokalnej w dywersyfikacji produktu turystycznego Walencji (Hiszpania), ss. 179–184.
Bartowski, K. (2005). W 231. rocznicę Kanału Bydgoskiego (1774–2005), w: Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regionu, 10, 35–42.
Bydgoski Obszar Funkcjonalny. Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020. (2012). Zespół nr IV. Kultura, turystyka, promocja, rekreacja i sport.
Campbell, B. (2012). Rivers and the power of ancient Rome. The University of North Carolina Press.
Carmon, N., Shamir, U. (2010). Water-sensitive planning: integrating water considerations into urban and regional planning. Water and Environment Journal 24, 181–191.
Chmielewska, M. (2012). Kompleksowa i wielokierunkowa rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni miejskiej w dzielnicy Hörde miasta Dortmund (Zagłębie Ruhry, Niemcy), w: Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, Uniwersytet Śląski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska i Wydział Nauk o Ziemi, Katowice–Sosnowiec 44, 5–15.
Cohen, B. (2012). The top 10 smart cities on the planet. Co. Exist 11.
Czarnecka, D. (2010). Relacja rzeka – miasto, Wydział Architektury Politechnika Warszawska, Warszawa.
Fijałkowski, W. (1995). Miasto tyłem do rzeki – materiały sesji naukowej, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Warszawa.
Fotopolska, http://bydgoszcz.fotopolska.eu/13635,foto.html, dostęp: 11.04.2016.
Francis R., A. (2012). Positioning urban rivers within urban ecology. Urban Ecosystems 15(2), 285–291.
Gorączko, M. (2008). Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci europejskiej. Natężenie ruchu żeglugowego na bydgoskim odcinka drogi wodnej E-70 – stan obecny i perspektywy rozwoju, ss. 28.
Januchta-Szostak, A. (2013). Rzeka w mieście – temat rzeka, http://tup.poznan.pl/uploads/Rze-ka%20w%20miescie%20-%20wersja%20online.pdf, dostęp: 11.04.2016.
Jarzębińska, T. (2008). Rola polskich dróg wodnych śródlądowych w sieci europejskiej. Rewitalizacja drogi wodnej Wisła–Odra szansą dla gospodarki regionu, ss. 13.
Jażdżewska, I. (2005). Zróżnicowanie poziomu urbanizacji w Europie, w: Współczesne procesy urbanizacji i ich skutki. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Red. I., Jażdżewska. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 173–18.
Kimic, K. (2012). Priorytety przyrodnicze i społeczne w rewitalizacji terenów poprzemysłowych kompleksu Emscher Landschaftspark w Niemczech, Architektura Krajobrazu 1, 79–85.
Kosiński, W. (2001). Rzeka w krajobrazie miejskim, [w:] Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne. Red. K. Pawłowska, Kraków, ss. 283–296.
Maciejewska, A., Turek, A. (2014). Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań środowiska przyrodniczego: wybrane studia przypadków, Problemy Rozwoju Miast 11(2), 81–94.
Mauer, A. (2013). Przywrócenie rzeki miastu w kontekście rewitalizacji miast poprzemysłowych– wybrane przykłady, Przestrzeń i Forma 19, http://www.pif.zut.edu.pl/pif-19_pdf/C-02_Pi F19_Maurer.pdf, dostęp: 27.05.2016.
May, R. (2006). Connectivity in urban rivers. Conflict and convergence between ecology and design. Technology in Society 28, 477–488.
Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, http://www.mpu.bydgoszcz.pl/, dostęp:28.05.2016.
Pancewicz, A. (2010). Środowisko przyrodnicze w odnowie krajobrazu poprzemysłowego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Program Rewitalizacji i Rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego (2007).
Projekt Reuris (2011). Rzeki w miastach – przestrzenie pełne życia, Urząd Miasta Stuttgart (W., Maier, E., Bender) i Uniwersytet w Lipsku (L., Bigga).
Rolbiecki, R., Wojewódzka-Król, K. (2008). Mapa śródlądowych dróg wodnych. Diagnoza stanu i możliwości wykorzystania śródlądowego transportu wodnego w Polsce, Sopot, http://doc-player.pl/2954795-Krystyna-wojewodzka-krol-ryszard-rolbiecki.html, dostęp: 3.05.2016.
Rzeki w miastach – przestrzenie pełne życia. Podręcznik projektu REURIS, http://reuris-f.gig.eu/ downloads/REURIS_Podrecznik.pdf, dostęp: 28.05.2016.
Salford City Council, www.salford.gov.uk, dostęp: 24.06.2016.
Serce Walencji, Zieleń Miejska (2012), nr 2, e-czytelnia. abrys.pl, http://e-czytelnia.abrys.pl/ zielen-miejska/2012-2-593/parki-i-ogrody-6691/serce-walencji-14142, dostęp: 24.06.2016.
Szwed, J. (2011). Współczesna rola bulwarów w mieście, Przestrzeń i Forma 16, http://www.pif.zut.edu.pl/pif-16_pdf/C-07_Szwed.pdf, dostęp: 3.05.2016.
Szymańska, D., Korolko, M. (2015). Inteligentne miasta – idea, koncepcje i wdrożenia, Wydawnictwo Naukowe UMK, ss. 69.

Śląski, K. (1969). Lądowe szlaki handlowe Pomorza w XI–XIII w., [w:] Zapiski historyczne TNT XXXIV, 3, ss. 29–44.
The World Leisure International Innovation Prize 2012 dla Bydgoszczy! Bydgoszcz miasto, http://www.bydgoszcz.pl/miasto/aktualnosci/aktualnosci-2012-pazdziernik-grudzien/The_World_ Leisure_International_Innovation_Prize_2012_dla_Bydgoszczy_.aspx, dostęp: 27.05.2016.
Uchwała nr L/756/09 Rady Miasta Bydgoszczy z 15 lipca 2009 r. w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy.
Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr XLVIII/1045/13 z 27 listopada 2013 r. w sprawie Strategii rozwoju Bydgoszczy do 2030 r.
Uchwała Rady Miasta Bydgoszczy nr LXXIV/1420/05 z 25 października 2006 r. w sprawie Programu rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.
Ustawa z 9 października 2015 r. o rewitalizacji. Dz.U. 2015 poz. 1777.
Węcławowicz-Bilska, E. (2011). Kierunki współczesnego rozwoju przestrzennego miast europejskich, Architektura 12, 154–155.
Wroński, S. (2011). Program rewitalizacji i rozwoju Bydgoskiego Węzła Wodnego, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy, http://www.czystabydgoszcz.pl/upload/file/739.pdf, dostęp: 28.05.2016.
Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, http://www.zdmikp.byd-goszcz.pl/index.php/pl/linie-turystyczne/1681-bydgoski-tramwaj-wodny, dostęp: 28.05.2016.

Published
2016-05-30

Cited by

Rogatka, K., Kempa, A., & Surmacewicz, M. (2016). THE POTENTIAL OF RIVERS AS THE ELEMENT OF THE BALANCED DEVELOPMENT – THE EXAMPLE OF BYDGOSZCZ CITY. Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum, 15(2), 47–61. https://doi.org/10.31648/aspal.561

Krzysztof Rogatka 

Agnieszka Kempa 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Maciej Surmacewicz 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu-->