Etyka publikacji

ZASADY ETYKI PUBLIKACYJNEJ

Zespół Redakcyjny czasopisma naukowego "Forum Nauk Społecznych", dbając o wysoką jakość publikowanych artykułów, przestrzega zasad etycznych i wymaga tego od wszystkich stron zaangażowanych w proces publikacji; autorów publikacji, redaktorów czasopisma, recenzentów oraz wydawcy.
Redakcja czasopisma naukowego "Forum Nauk Społecznych" przyjęła zasady etyki publikacyjnej zgodnie z wytycznymi:

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Radę Naukową

Rada Naukowa kształtuje profil programowy czasopisma "Forum Nauk Społecznych", określa kierunki jego rozwoju oraz konsultuje jego zakres merytoryczny.


Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Zespół Redakcyjny

 1. Zespół Redakcyjny dba o jak najwyższy poziom merytoryczny czasopisma naukowego oraz realizację przyjętych celów i założeń programowych, jak i o przestrzeganie zasad i standardów etycznych.
 2. Redakcja dokonuje wstępnej oceny manuskryptu na podstawie zgodności manuskryptu z tematyką publikacyjną czasopisma "Forum Nauk Społecznych", a w przypadku braku tej zgodności ma prawo manuskrypt odrzucić. Nadesłane manuskrypty są oceniane jedynie pod względem merytorycznym. Ocenie nie podlegają takie czynniki jak: rasa, płeć, wyznanie, pochodzenie, obywatelstwo, poglądy polityczne Autorów.
 3. Redakcja na podstawie recenzji podejmuje decyzję o zaakceptowaniu artykułu do publikowania w czasopiśmie lub jego odrzuceniu. W przypadku, jeśli artykuł, zgodnie z recenzjami wymaga korekty, Redakcja może podjąć decyzję, po uprzednim dokonaniu niezbędnych poprawek przez Autora, o powtórnym wysłaniu pracy do recenzji.
 4. Zespół Redakcyjny zachowuje poufność w zakresie danych na temat zgłaszanych do publikacji manuskryptów i ich Autorów.
 5. Zespół Redakcyjny dba o dobór Recenzentów (Recenzent nie może być współautorem publikacji, ani być afiliowany w tej samej instytucji co Autor manuskryptu) i nadzór nad procesem recenzowania.
 6. Zespół Redakcyjny, w przypadku manuskryptów nie przeznaczonych do publikacji, nie może wykorzystywać w żaden sposób i do żadnych celów naruszających własność intelektualną Autora.
  Redakcja "Forum Nauk Społecznych" oświadcza, iż wszelkie wykryte przypadki naruszenia zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu i powiadomienia odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia, edytorów naukowych itp.).

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Wydawcę

 1. Wydawca dba o przestrzeganie zasad i standardów etycznych. Stosuje własne dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i przejawom nierzetelności naukowej.
 2. Wydawca udostępnia pełną treść wszystkich manuskryptów w Internecie w trybie otwartego dostępu (OPEN ACCESS) na platformie czasopisma "Forum Nauk Społecznych". Materiały opublikowane są chronione prawem autorskim.
 3. Wydawca deklaruje gotowość do opublikowania poprawek, wyjaśnień oraz przeprosin.


Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Recenzentów

 1. Recenzent wykonuje recenzję manuskryptu, w zakresie której posiada odpowiednią ekspertyzę naukową, pozwalającą na uczciwą, obiektywną, skrupulatną i rzetelną opinię. Recenzję sporządza w oparciu o dostarczony formularz recenzji, w którym niezbędne jest wskazanie jednoznacznej decyzji o zaakceptowaniu manuskryptu do publikowania w czasopiśmie lub jego odrzucenia.
 2. Zachowana zostaje zasada poufności i wzajemnej anonimowości recenzentów i autorów (podwójna ślepa recenzja).
 3. Recenzent, który z jakiegokolwiek powodu nie może zrecenzować manuskryptu, a w szczególności w przypadku podejrzenia wystąpienia konfliktu interesów (m.in. na gruncie osobistym, finansowym, profesjonalnym, intelektualnym etc.), lub w przypadku niemożności sporządzenia recenzji w uzgodnionym terminie lub wywiązania się z podjętego już zobowiązania, powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Redakcję.
 4. Recenzent kieruje się zasadą poufności i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji przekazanych przez Redakcję.
 5. Recenzentowi nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat manuskryptu przed jego publikacją.
 6. Recenzent, który podejrzewa naruszenie zasad etyki przez Autora publikacji powiadamia o tym Redakcję.

Zasady etyki publikacyjnej obowiązujące Autora/Współautorów

 1. Autor składa do czasopisma wyłącznie oryginalny manuskrypt, który ani w całości, ani w żadnej części nie stanowi plagiatu ani tzw. autoplagiatu oraz dotychczas nie był opublikowany i nie został złożony w innym wydawnictwie. Manuskrypty budzące wątpliwości co do oryginalności z innych względów, zostaną poddane dodatkowej weryfikacji.
 2. Autor składając oświadczenie zapewnia, że przekazywane Wydawcy prawa autorskie do utworu nie naruszają dóbr osobistych ani praw osób trzecich, a wykorzystanie cudzych prac następuje zgodnie z zasadami prawa autorskiego. W przypadku, jeżeli Autor dostarcza obcy materiał ilustracyjny (ilustracje, tabele, wykresy itp.), zobowiązuje się uzyskać zezwolenie niezbędne do ich reprodukowania oraz przekazuje je Wydawcy.
 3. Autor zapewnia, że w przypadku prac wieloautorskich:
  - nie zachodzi zjawisko ghostwriting (ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, a nie następuje ujawnienie jego udziału jako jednego z autorów lub nie wymienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji) i guest authorship (udział kogoś w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to przedstawiony jest on jako jej autor/współautor)
  - wszyscy Autorzy akceptują ostateczną wersję pracy i wyrażają zgodę na jej skierowanie do publikacji. Zobowiązują się też określić procentowy wkład poszczególnych autorów tekstu.
 4. Autor podaje informacje o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów (financial disclosure).
 5. Manuskrypt przedłożony do publikacji, zawierający wyniki badań, powinien spełniać standardy uczciwości i rzetelności naukowej, a same badania powinny być przeprowadzone z poszanowaniem przepisów prawa i zasad etyki prowadzenia badań naukowych
 6. Autor jest zobowiązany poinformować Redakcję o okolicznościach, które mogą wpłynąć na wyniki bądź ich interpretację oraz o możliwym konflikcie interesów.
 7. Dane osobowe Autora nie są ujawniane Recenzentom i odwrotnie (double blind review).