O czasopiśmie

„Forum Nauk Społecznych" jest czasopismem naukowym, które powstało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku.
Jego celem jest publikowanie oryginalnych artykułów, w których poruszane są najważniejsze kwestie nurtujące badaczy w naukach społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i empirycznym. Teksty naukowe dotyczą istotnych problemów badawczych z zakresu następujących dyscyplin: pedagogika, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia oraz nauki o bezpieczeństwie, co umożliwia prezentowanie na łamach czasopisma interdyscyplinarnego ich ujęcia.
Najważniejszym aspektem w procesie wydawniczym jest dbanie o wysoki standard jakości naukowej publikacji poprzez mechanizm podwójnie anonimowej recenzji wydawniczej.
Redakcja zaprasza autorów do składania tekstów w języku polskim oraz angielskim. Każdy artykuł ma nadawany indywidualny numer DOI (cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego).
Czasopismo jest rocznikiem i ukazuje się w wersji elektronicznej w wolnym dostępie.
Wszystkie numery i artykuły spełniają najwyższe standardy merytoryczne i metodologiczne, a także etyczne i techniczne stawiane czasopismom naukowym przez ministra właściwego ds. nauki oraz Committee on Publication Ethics.
Czasopismo nie pobiera opłat za przyjęcie artykułu do procesu redakcyjnego, ani za jego opublikowanie.
Czasopismo publikowane jest na licencji Open Access CC BY-NC-ND 3.0
Redakcja wyraża zgodę na umieszczanie opublikowanych artykułów na stronach internetowych autorów, stronach internetowych jednostek naukowych i repozytoriów.