Proces recenzji

Zasady recenzowania:

 1. Każdy manuskrypt przesłany do czasopisma "Forum Nauk Społecznych" za pośrednictwem internetowej platformy czasopisma: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/fns podlega formalnej ocenie Redakcji. Tylko manuskrytpy spełniające warunki formalne zostają skierowane do procedury recenzyjnej.
 2. Do procedury recenzowania Redakcja powołuje dwóch niezależnych Recenzentów spoza jednostki naukowej Autora manuskryptu, będących ekspertami danej problematyki.
 3. W procedurze recenzowania stosowana jest zasada anonimowości (double-blind review proces), co oznacza, że recenzent oraz autor pracy nie znają swoich tożsamości.
 4. Proces recenzji odbywa się na platformie internetowej czasopisma. Recenzję sporządza się na formularzu recenzji.
 5. Recenzja musi zawierać jednoznaczny wniosek Recenzenta o dopuszczeniu manuskryptu do publikacji w przedstawionej formie lub po poprawie, albo o jego odrzuceniu.
 6. W przypadku dwóch negatywnych recenzji manuskrypt zostaje odrzucony. Jeśli jedna recenzja jest negatywna, Redakcja decyduje, czy pracę odrzucić czy skierować do kolejnego niezależnego Recenzenta lub Członka Rady Naukowej w celu wydania dodatkowej opinii rozstrzygającej o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu.
 7. Zrecenzowany manuskrypt wraz z recenzjami i uwagami sformułowanymi przez Redakcję jest kierowany do Autora. Autor poprawiony manuskrypt wysyła drogą elektroniczną na adres Redakcji.
 8. Redakcja czuwa, by nie doszło do konfliktu interesów między recenzentem a autorem recenzowanej pracy – by obu podmiotów nie łączyły relacje osobiste, stosunki podległości zawodowej ani bezpośrednia współpraca naukowa.
 9. Wydawca podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z Redakcją czasopisma "Forum Nauk Społecznych", którą zamieszcza na stronie internetowej.
 10. Manuskrypty wraz z recenzją pozostają w dokumentacji Redakcji.

Postanowienia końcowe:

 1. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego - ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Autor nie ma prawa wydrukować artykułu opublikowanego w "Forum Nauk Społecznych" w części lub całości w innym czasopiśmie lub wykorzystać go do innych celów bez zgody Redakcji czasopisma "Forum Nauk Społecznych".
 2. Autorzy, składając manuskrypt do Redakcji "Forum Nauk Społecznych" w celu opublikowania, w pełni odpowiadają za autentyczność i oryginalność swego dzieła, zgodnie z aktualnym prawem autorskim i prawami pokrewnymi.

Formularz recenzji