okładka

Acta Neophilologica

ISSN: 1509-1619
e-ISSN: 2450-0852

W półroczniku Acta Neophilologica, ukazującym się od roku 1999, publikowane są recenzje i artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, kontrastywnym, porównawczym oraz kognitywnym. Obowiązującymi językami publikacji są język angielski, niemiecki, polski i rosyjski. Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.). (więcej)


Czasopismo Acta Neophilologica nie pobiera opłaty za publikację artykułów oraz oferuje darmowy dostęp do opublikowanych tekstów.


Nabór tekstów do czasopisma przebiega w trybie ciągłym.


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).


Czasopismo powstało z inicjatywy slawisty prof. Alberta Bartoszewicza, który pełnił funkcję redaktora naczelnego do roku 2001. Obowiązki redaktora przejął rusycysta prof. Walenty M. Piłat, który kierował pismem do 2004 roku. Od 2005 do 2013 pismo prowadził prof. Grzegorz Ojcewicz, następnie prof. Iwona Anna NDiaye, a od 2014 do 2022 prof. Joanna Orzechowska. Od 2012 pismo jest półrocznikiem. Członkami redakcji byli m.in. Joanna Orzechowska, Joanna Nawacka, Iwona Anna NDiaye. Od roku 2023 czasopismem kieruje nowy zespół redakcyjny (zob. Zespół redakcyjny), który kontynuuje tradycje wydawnicze. Redaktorem naczelnym jest obecnie germanistka i literaturoznawczyni dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM.


    

Czytaj więcej
okladka

Acta Scientiarum Polonorum Administratio Locorum

ISSN: 1644-0749
e-ISSN: 2450-0771

„Acta Scientiarum Polonorum” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, założonym przez polskie uczelnie rolnicze. Seria „Administratio Locorum” („Land Administration”) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku.  W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Acta Polono-Ruthenica

ISSN: 1427-549X
e-ISSN: 2450-0844

W czasopiśmie „Acta Polono-Ruthenica” prezentowane są wyniki badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa oraz aktualne problemy badawcze. Czasopismo stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polskie i wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.  (więcej)


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).


    

Czytaj więcej

Echa Przeszłości

ISSN: 1509-9873

Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. "Echa Przeszłości" są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

Czytaj więcej
okladka

Civitas et Lex

ISSN: 2392-0300
e-ISSN: 2449-5522

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).


Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców. 

Czytaj więcej
okladka

Forum Teologiczne

ISSN: 1641-1196
e-ISSN: 2450-0836

Czasopismo „Forum Teologiczne” [ISBN 1641-1196; eISSN 2450-0836; DOI: 10.31648/ft] jest rocznikiem naukowym wydawanym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska), od roku 2000. Są w nim publikowane artykuły naukowe z dyscyplin naukowych: teologia, historia, prawo kanoniczne i innych, które wchodzą w dialog z teologią. Artykuły są recenzowane przez specjalistów, recenzje są podwójnie ślepe. 


W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat). Artykuły są publikowane w języku polskim, angielskim, włoskim, hiszpańskim oraz niemieckim.
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów).


Czasopismo jest indeksowane w bazach:
CEJSH, CEEOL, ERIH Plus, BazHum, IndexCopernicus, DOAJ


Czytaj więcej
okladka

Fontes Slaviae Orthodoxae

ISSN: 2544-6584

Rocznik Fontes Slaviae Orthodoxae jest wydawany od 2017 roku zamiast serii monografii naukowych pod tym samym tytułem. Теmatyka czasopisma obejmuje szerokie koło zagadnień związanych z historią i kulturą chrześcijaństwa wschodniego w krajach słowiańskich, w tym kontaktów prawosławia z innymi konfesjami i religiami; historii i stanu współczesnego języka cerkiewnosłowiańskiego; poetyki i stylistyki utworów hymnograficznych i tekstów religijnych, osobliwości dyskursu religijnego etc. (więcej)

Czytaj więcej

Forum Nauk Społecznych

ISSN: 2956-6029

„Forum Nauk Społecznych" jest czasopismem naukowym, które powstało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku. Jego celem jest publikowanie oryginalnych artykułów, w których poruszane są najważniejsze kwestie nurtujące badaczy w naukach społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i empirycznym. Teksty naukowe dotyczą istotnych problemów badawczych z zakresu następujących dyscyplin: pedagogika, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia oraz nauki o bezpieczeństwie. (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Kortowski Przegląd Prawniczy

ISSN: 2719-7506
e-ISSN: 2300-4673

Kortowski Przegląd Prawniczy jest czasopismem naukowym powstałym w 2012 roku w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skierowanym przede wszystkim do studentów i doktorantów. Ideą przyświecającą Redakcji podczas jego tworzenia było umożliwienie młodym naukowcom prezentowania wyników własnych prac badawczych czy teoretycznych rozważań w zakresie nauk prawnych. Kwartalnik stanowi recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o profilu prawnym wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2020 r. włączony został w strukturę Wydawnictwa UWM.

Czytaj więcej
okladka

Humanistyka i Przyrodoznawstwo

ISSN: 1234-4087
e-ISSN: 2956-3836

"Humanistyka i Przyrodoznawstwo" to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Za opublikowanie artykułu można otrzymać 70 punktów ministerialnych.


Od 2006 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. Pismo nie pobiera opłat za publikację tekstu. 

Czytaj więcej
okladka

Meritum

ISSN: 2080-4547

Meritum to czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem czasopisma „Meritum” jest: prof. dr hab. Norbert Kasparek. Na łamach czasopisma publikują zarówno przedstawiciele olsztyńskiego środowiska młodych naukowców, jak również doktoranci, doktorzy oraz profesorowie z innych ośrodków akademickich i naukowych. Jedynym i najważniejszym kryterium przyjęcia tekstu jest wysoki poziom merytoryczny artykułu. (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Media - Kultura - Komunikacja Społeczna

ISSN: 1734-3801
e-ISSN: 2450-081X
Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny, międzynarodowy rocznik naukowy wydawany od 2005 roku. W czasopiśmie ukazują się – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty, dotyczące szeroko rozumianej problematyki mediów, kultury i komunikacji.

 

Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty.

 

W 2022 roku czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych” (RCN/SP/0214/2021/1).

 

Czytaj więcej

Polish–Georgian Law Review

ISSN: 2451-0211

To meet the expectations of Polish and Georgian academic community, we are pleased to invite to publish articles in new academic journal entitled “Polish–Georgian Law Review” (published by University of Warmia and Mazury Press in Olsztyn), established by the initiative of the Dean of the Faculty of Law at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Dean of the Faculty of Law at University of Warmia and Mazury in Olsztyn and Dean of Tbilisi Open University.

Czytaj więcej

Olsztyn Economic Journal

ISSN: 1897-2721
e-ISSN: 2083-4675

„Olsztyn Economic Journal” jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Publikowane są w nim naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z dziedziny nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości). Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku. W latach 2007-2012 czasopismo było wydawane w trybie półrocznym, w latach 2013-2020 w trybie kwartalnym. Od roku 2021 czasopismo ponownie wydawane jest w trybie półrocznym. Pierwotną formą czasopisma jest wersja elektroniczna. (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Polish Journal of Natural Sciences

ISSN: 1643-9953

Polish Journal of Natural Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu biologii, biotechnologii, rolnictwa, rybactwa, chowu i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, ochrony i kształtowania środowiska, żywności i żywienia oraz przyrodniczych aspektów turystyki i rekreacji.
Publikowane są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego

ISSN: 2082-1786

W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe poświęcone prawu międzynarodowemu praw człowieka oraz międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Redakcja przyjmuje także recenzje i omówienia, jednak nie podlegają one procesowi recenzji. (więcej)

Czytaj więcej

Prace Literaturoznawcze

ISSN: 2353-5164
e-ISSN: 2450-0798

Czasopismo Prace Literaturoznawcze jest rocznikiem (40 pkt). Powstało w 2013 roku w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo to kontynuuje tradycje wydawnicze Instytutu Polonistyki drugiej połowy ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli okazję publikować swoje prace w Pracach Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie . W latach 90. prof. Andrzej Staniszewski założył kolejne pismoZeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne Biuletyny Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zeszyty Filologiczne . W czasopiśmie tym publikowano artykuły autorstwa literaturoznawców i językoznawców z tego Wydziału. W 1997 r . językoznawcy założyli własne czasopismo Prace Językoznawcze , aby stworzyć platformę do publikowania dorobku naukowego swoich oraz innych ośrodków akademickich. Prace Literaturoznawczeto czasopismo nowe – pierwszy numer ukazał się w 2013 roku, a w 2015 roku został wpisany na listę czasopism rekomendowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i otrzymał 5 punktów. W 2019 roku zdobył 40 punktów na liście ministerialnej i zakwalifikował się do programu „Naukowe wsparcie czasopism”. Redakcja planuje wydawanie roczników o tematyce wiodącej (przewodniej). 


W roku 2025 tematem przewodnim numeru będzie autobiografizm. Zapraszamy do nadsyłania tekstów związanych z namysłem nad kategorią autobiografizmu,  rozpatrywaną w wielu kontekstach i w różnych przestrzeniach czasowych.  W każdym okresie literackim ten gatunek miał swoje znaczenie, a dzisiaj robi niebywałą karierę. Ma to związek z kilkoma zjawiskami, które na ten proces wpływały. Pisanie autobiograficzne w formie wspomnień, pamiętników, dzienników, listów, rozmów i wywiadów-rzek, a także właściwych autobiografii pełni wiele funkcji. Przede wszystkim jest sposobem na odreagowanie emocji, opisanie własnych przeżyć związanych z życiem intymnym i zdarzeniami rzeczywistości zewnętrznej, przeobrażającym się w formę autoterapii. Staje się także, jakby przy okazji, „kroniką” czasów minionych, odzwierciedlając przemiany epoki: jej polityki, religii, kultury, sztuki i obyczajów. Innym zjawiskiem, występującym współcześnie, jest pragmatyczny wymiar pisarstwa autobiograficznego. Własna biografia występuje  bowiem jako towar, na którym można zarobić, ale też powiększyć sławę i wpłynąć na wzrost pozycji na rynku medialnym. Powstają więc biografie kolaboracyjne czy też heterobiograficzne. Znamienną cechą ostatnich dziesięcioleci jest popularność utworów fikcjonalnych, w których pisarze wypowiadają własne poglądy, tworząc bohaterów będących ich porte-parol.


Na artykuły, podejmujące analizy tekstów autobiograficznych, które należy zgłaszać poprzez Platformę czasopism UWM, czekamy do końca października 2024.


 


Czasopismo  „Prace Literaturoznawcze”  nie pobiera opłat za publikację artykułów oraz oferuje darmowy dostęp do obsługi tekstów.


Prace publikowane w ilości dostępnych licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez ilości czasu (CC BY-NC-ND). 


Licencja BY-NC-ND

Czytaj więcej
okladka

Prace Językoznawcze

ISSN: 1509-5304
e-ISSN: 2450-0801

 


Zapraszamy do nadsyłania nowych tekstów do kolejnych (2025, 2026 r.)  numerów „Prac Językoznawczych". Nabór jest ciągły (z przerwą w czerwcu, lipcu i sierpniu). 


„Prace Językoznawcze” są kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do druku w czasopiśmie przyjmowane są teksty pisane w języku polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim i rosyjskim oraz dotyczące tych języków. Publikujemy prace z zakresu: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki, innych działów szeroko pojętej lingwistyki oraz z zakresu innych dyscyplin, jeśli w zgłoszonych tekstach dominuje perspektywa językoznawcza.


Pierwotną (referencyjną) wersją czasopisma jest wersja elektroniczna. 


Dostęp do wydania elektronicznego czasopisma jest otwarty (Open Access), zgodnie z licencją CC BY 4.0 (Uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe), szczegóły na temat licencji dostępne są pod tym adresem: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ 


Redakcja podejmuje wszelkie starania w celu utrzymania najwyższych standardów etycznych, zgodnie z wytycznymi Komitetu ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics – COPE), dostępnymi na stronie internetowej www.publicationethics.org.


Czasopismo „Prace Językoznawcze” nie pobiera żadnych opłat za jakikolwiek etap procesu redakcyjnego, w tym zgłoszenie i publikację tekstów. Dostęp do opublikowanych numerów pisma (całości zeszytów i poszczególnych tekstów) jest również darmowy.

Czytaj więcej
okladka

Przegląd Psychologiczny

ISSN: 0048-5675

"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.


Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


ISSN: 0048-5675


Czasopismu przypisano 40 punktów


Procedowanie zgłoszonych prac:


Średni czas od zgłoszenia tekstu do pierwszej decyzji: 14 dni


Średni czas recenzji: 30 dni


Średni czas od akceptacji tekstu do jego publikacji: 120 dni


Współczynnik odrzuceń w 2023 roku: 41%


Opłaty:


Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie. Dla Czytelników dostęp do publikowanych artykułów jest darmowy.


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).

Czytaj więcej
miniatura okładki

Przegląd Wschodnioeuropejski

ISSN: 2081-1128

Przegląd Wschodnioeuropejski


Czasopismo naukowe Centrum Badań Europy Wschodniej
Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


ISSN: 2081-1128


Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest wydawane od 2010 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma­zurskiego w Olsztynie w ramach działalności Centrum Badań Europy Wschodniej. Czasopismo znajduje się na liście rankingowej MNiSW. Zgodnie z ostatnią oceną parametryczną za publikację w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 100 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach elektronicznych w internecie: Scopus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO, POL-index, Index Copernicus, ERIH Plus, MOST-WIEDZY, ICM UW. Ponadto pełne teksty artykułów są dostępne na stronach internetowej czasopisma oraz na stronie www Wydawnictwa UWM w Olsztynie:


http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html


https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive


http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html


W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako roczhttps://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archivenik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.


Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnio­eu­ro­pejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społeczno-kul­tu­ro­we­go dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Redakcja ogranicza publikację artykułów o tematyce wąsko specjalistycznej.


Redakcja wspiera autorki i autorów, które/którzy w swoich tekstach cytują lub przywołują (w tekście głównym lub w przepisach) artykuły, wcześniej opublikowane na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”. W związku z tym zalecamy korzystanie z archiwum czasopisma na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html


Wszystkie zgłoszone artykuły są recenzowane. Zasady podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review) są opisane na stronie internetowej czasopisma.


Teksty w językach słowiańskich, a także w języku angielskim i niemieckim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu całego roku. Do artykułu (w jego części początkowej) prosimy dołączyć: 1) imię i nazwisko autora (autorów); jeśli autor/autorka pochodzi z Europy Wschodniej, najpierw należy napisać imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej, a potem w wersji cyrylickiej; 2) numer ORCID (http://orcid/org itd.); 3) nazwa reprezentowanej uczelni (miejsca pracy) w języku angielskim – dotyczy to także polskich uczelni wyższych; 4) tytuł w języku artykułu i w języku angielskim; 5) streszczenie (700-1000 znaków) w języku angielskim*; 6) 5-7 słów kluczowych w języku angielskim; 7) jeżeli autor/autorka publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy, prosimy załączyć w osobnym pliku krótką notatkę o sobie: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji (elektroniczny), tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów); 8) oświadczenie, że tekst nie był publikowany w tej wersji, która jest zgłaszana do czasopisma. Procedura zgłoszenia artykułu została opisana w odrębnej zakładce na stronie internetowej czasopisma.


* W tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty: 1) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy; 2) baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze; 3) charakter, źródła i objętość materiału empirycznego; 4) najważniejsze twierdzenia i wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub przez native speakera.


____________________________________________________________________

Czytaj więcej

Studia Warmińskie

ISSN: 0137-6624

Rocznik Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowanych zasadami obowiązującymi w naszym czasopiśmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są podane w zakładce "O CZASOPIŚMIE".

Czytaj więcej
okladka

Studia Prawnoustrojowe

ISSN: 1644-0412
e-ISSN: 2720-7056

Studia Prawnoustrojowe to czasopismo uwzględniające węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji, nie wyznaczając limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijać się swobodnie na łamach Studiów Prawnoustrojowych. Stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym. (więcej)

Czytaj więcej
okladka

Technical Sciences

ISSN: 1505-4675
e-ISSN: 2083-4527

Technical Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym nieprzerwanie od roku 1998 przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Od roku 2021 czasopismo Technical Sciences ukazuje się jako rocznik. W poprzednim okresie, w latach 1998-2010, także ukazywało się jako rocznik. W latach 2011 i 2012 czasopismo ukazywało się jako półrocznik, natomiast od roku 2013 do 2020 jako kwartalnik. (więcej)

Czytaj więcej
Ta strona używa pliki cookie dla prawidłowego działania, aby korzystać w pełni z portalu należy zaakceptować pliki cookie.