O czasopiśmie

Opis

W półroczniku Acta Neophilologica, ukazującym się od roku 1999, publikowane są recenzje i artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, kontrastywnym, porównawczym oraz kognitywnym. Obowiązującymi językami publikacji są język angielski, niemiecki, polski, rosyjski. Nabór tekstów do czasopisma przebiega w trybie ciągłym.

Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.).

Czasopismo powstało z inicjatywy slawisty prof. Alberta Bartoszewicza, który pełnił funkcję redaktora naczelnego do roku 2001. Obowiązki redaktora przejął rusycysta prof. Walenty M. Piłat, który kierował pismem do 2004 roku. Od 2005 do 2013 pismo prowadził prof. Grzegorz Ojcewicz, następnie prof. Iwona Anna NDiaye, a od 2014 do 2022 prof. Joanna Orzechowska. Od 2012 pismo jest półrocznikiem. Członkami redakcji byli m.in. Joanna Orzechowska, Joanna Nawacka, Iwona Anna NDiaye. Od roku 2023 czasopismem kieruje nowy zespół redakcyjny (zob. Zespół redakcyjny), który kontynuuje tradycje wydawnicze. Redaktorem naczelnym jest obecnie germanistka i literaturoznawczyni dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM.