PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania artykułów w Acta Neophilologica 

  1. Oceny artykułu dokonuje dwóch recenzentów pochodzących spoza uczelni, w której jest zatrudniony Autor.
  2. Recenzenci nie znają tożsamości autora.
  3. W przypadku powołania recenzenta z jednostki autora lub gdy recenzentowi jest znana tożsamość autora, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
  4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
  5. Do druku dopuszcza się tylko te artykuły, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
  6. Nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji nie ujawnia się autorom.
  7. Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego oraz na stronie internetowej czasopisma.

Formularz recenzji PL (pdf)

Formularz recenzji PL (doc)

Formularz recenzji EN (pdf)

Formularz recenzji EN (doc)

Formularz recenzji DE (pdf)

Formularz recenzji DE (doc)

Formularz recenzji RU (pdf)

Formularz recenzji RU (doc)