PROCES RECENZJI

Zasady recenzowania artykułów w Acta Neophilologica od 2012 roku

 1. Oceny artykułu dokonuje dwóch recenzentów pochodzących spoza uczelni, w której jest zatrudniony Autor.
 2. W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora.
 3. Recenzenci nie znają tożsamości autora.
 4. W przypadku powołania recenzenta z jednostki autora lub gdy recenzentowi jest znana tożsamość autora, recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.
 5. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o dopuszczeniu artykułu do druku lub jego odrzuceniu.
 6. Do druku dopuszcza się tylko te artykuły, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
 7. Nazwisk recenzentów poszczególnych publikacji nie ujawnia się autorom.
 8. Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego oraz na stronie internetowej czasopisma.

Zasady recenzowania artykułów w Acta Neophilologica przed 2012 rokiem

 1. Oceny artykułu dokonuje jeden niezależny recenzent pochodzący spoza uczelni, w której jest zatrudniony Autor.
 2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem recenzenta o dopuszczeniu artykułu do druku lub o jego odrzuceniu. W przypadku recenzji warunkowych, dopuszcza się artykuł do publikacji po wprowadzeniu przez autora zasugerowanych przez recenzenta zmian i złożeniu oświadczenia, z którego wynika, że warunek ten został spełniony.
 3. Recenzje są jawne. Autorzy mają prawo znać nazwiska recenzentów.
 4. Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego.

 

Formularz recenzji PL (pdf)

Formularz recenzji PL (doc)

Formularz recenzji EN (pdf)

Formularz recenzji EN (doc)

Formularz recenzji DE (pdf)

Formularz recenzji DE (doc)

Formularz recenzji RU (pdf)

Formularz recenzji RU (doc)