Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich

Anna Dolata-Zaród

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Agnieszka Pastucha-Blin
Abstrakt

The aim of the present article is to offer a comparative analysis of advertising
discourse with regard to the presence and classification of rhetorical figures as an efficient
strategy of persuasion. Short commercial texts extracted directly from trade offers
of producers, sales companies and online shops, as well as advertisements published
on websites and in on-line versions of magazines have been analyzed. Due to limited
textual capabilities, we have decided to restrict the scope of the analysis to texts which
promote cosmetic products, as well as those that advertise various beauty treatments as
a means of improving the appearance and well-being of contemporary women. In order
to fully demonstrate the comparative aspect of the study, we have analyzed advertisements
of the same products (of commonly known brands) in three linguistic versions, Polish,
Italian and French, thus indicating the differences and similarities stemming from the
employment of rhetorical figures.


Słowa kluczowe:

rhetorical figures, persuasion, discourse, advertisements


Adam Jean-Michel, Bonhomme Marc. 1997. L’argumentation publicitaire. Rhétorique de l’éloge et de la persuasion. Paris: Nathan.   Google Scholar

Arbusow Leonid. 1963. Colores Rhetorici. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.   Google Scholar

Bauman Zygmunt. 1994. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury.   Google Scholar

Bonheim Helmut. 1976. Retoryka klasyczna dziś. „Teksty” nr 5/6.   Google Scholar

Bralczyk Jerzy. 2004. Język na sprzedaż. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.   Google Scholar

Cialdini Robert. 2005. Le armi della persuasione. Come e perché si finisce col dire di sì. Milano: Giunti Editore.   Google Scholar

Dobrzyńska Teresa. 1994. Mówiąc przenośnie. Studia o metaforze. Warszawa: IBL.   Google Scholar

Durand Jacques. 1987. Rhetorical figures in the advertising message. In: Marketing and semiotics. Ed. Umiker-Sebeok J. Berlin: De Gruyter Mouton.   Google Scholar

Fairclough Norman. 1995. Media Discourse. London: Edward Arnold.   Google Scholar

Fontanier Pierre. 1977. Les figures du discours. Paris: Flammarion.   Google Scholar

Gajewska Ewelina. 2011. Językowe sposoby budowania wspólnoty świata w reklamach skierowanych do kobiet. „Świat i Słowo” nr 2 (17): 67-74.   Google Scholar

Kłosińska Katarzyna. 2005. Pachnące słówka. W: http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,2884782.html [Dostęp 4 V 2020].   Google Scholar

Kozłowska Anna. 2017. Reklama kosmetyków luksusowych: krytyczna analiza modeli reklamowych. „Acta Universitatis Nicolai Copernici” nr 4: 39-51.
Crossref   Google Scholar

Kwintylian Marek Fabiusz. 1974. Kształcenie mówcy. Ks. IX, Rozdz.1 (Wstęp do teorii figur retorycznych). „Meander” nr 7/8: 165-171.   Google Scholar

Lausberg Heinrich. 1969. Elementi di retorica. Trad. it. Bologna: Il Mulino.   Google Scholar

Leech Geoffrey. 1983. Principles of pragmatics. New York – London: Longman.   Google Scholar

Lewiński Piotr. 1999. Retoryka reklamy. Wrocław: Wydawnictwo UWr.   Google Scholar

Lewiński Piotr. 2017. Retoryka jako narzędzie opisu komunikatów reklamowych.   Google Scholar

W: Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji. Red. Wszołek M. Wrocław: Wydawnictwo Libron. W: https://www.researchgate.net/profile/Mariusz_Wszolek/publication/313892035_Manual_-_reklama_podrecznik_z_zakresu_projektowania_komunikacji/l [Dostęp 20 IV 2020].   Google Scholar

Lizończyk Izabela. 2011. Today. Tomorrow. Toyota. Językowa analiza sloganów reklamowych w przemyśle samochodowym. „Kultura i Polityka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie” nr 10.   Google Scholar

Maes Alfons, Schilperoord Joost. 2008. Conceptual and Structural Heuristics. In: Go Figure! New Directions in Advertising Rhetoric. NY: ME Sharpe.   Google Scholar

Michałowski Piotr. 2003. Hiperbola w reklamie i panegiryku. „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” nr 9: 219-228.
Crossref   Google Scholar

Mrozowski Maciej. 2001. Media masowe. Władza, rozrywka i biznes. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.   Google Scholar

Pastucha-Blin Agnieszka. 2013. La concettualizzazione del corpo umano nel discorso persuasivo rivolto al pubblico femminile. L’approccio cognitivo. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.   Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2021-09-25

Cited By /
Share

Dolata-Zaród, A., & Pastucha-Blin, A. (2021). Figury retoryczne w dyskursie perswazyjnym – konfrontacja na podstawie analizy reklam polskich, włoskich i francuskich. Acta Neophilologica, 2(XXIII), 7–20. https://doi.org/10.31648/an.6651

Anna Dolata-Zaród 
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Agnieszka Pastucha-Blin