W półroczniku Acta Neophilologica (od 2023 roczniku), ukazującym się od roku 1999, publikowane są artykuły naukowe, poruszające aktualne problemy neofilologii: lingwistyki, lingwistyki kulturowej, literaturoznawstwa, dydaktyki języków obcych, teorii i praktyki przekładu, kultury słowa, języka mediów etc. w ujęciu diachronicznym i synchronicznym, konfrontatywnym i porównawczym. Obowiązującymi językami publikacji są język angielski, niemiecki, polski i rosyjski. Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r.). (więcej)


Czasopismo Acta Neophilologica nie pobiera opłaty za publikację artykułów oraz oferuje darmowy dostęp do opublikowanych tekstów.


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).


    


 
 

„Acta Scientiarum Polonorum” jest interdyscyplinarnym czasopismem naukowym, założonym przez polskie uczelnie rolnicze. Seria „Administratio Locorum” („Land Administration”) ukazuje się nieprzerwanie od 2001 roku.  W serii „Administratio Locorum” publikowane są artykuły opisujące zjawiska i procesy związane m.in. ze społecznymi, ekonomicznymi, geograficznymi, prawnymi, środowiskowymi i planistycznymi aspektami administrowania przestrzenią. (więcej)


 
 

W czasopiśmie „Acta Polono-Ruthenica” prezentowane są wyniki badań naukowych w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa oraz aktualne problemy badawcze. Czasopismo stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dyscyplin naukowych. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polskie i wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.  (więcej)


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).


    


 
 

Pierwszy tom czasopisma naukowego 'Echa Przeszłości', edytowanego przez historyków Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, został opublikowany w roku 2000. Czasopismo powstało z inicjatywy profesora Sławomira Kalembki, wówczas dyrektora Instytutu Historii i eksperta w dziedzinie historii XIX wieku i historii myśli politycznej. 'Echa Przeszłości' są głównym czasopismem historyków z Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. (więcej)


 
 

„Civitas et Lex” to międzynarodowe recenzowane czasopismo o dostępie otwartym. Powstało jako kwartalnik w 2014 r. i wydawane jest przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pod auspicjami programu NATO DEEP i we współpracy z międzynarodowym zespołem badawczym CEDICLO. W 2021 r. zostało włączone do czasopism naukowych ANVUR (Italia).


Czasopismo „Civitas et Lex” powstało w celu publikowania artykułów i tekstów naukowych, wymiany myśli i doświadczeń, inicjowania dyskusji nt. bieżących problemów społecznych, wspierania młodych naukowców. (więcej)


 
 

Czasopismo „Forum Teologiczne” [ISBN 1641-1196; eISSN 2450-0836; DOI: 10.31648/ft] jest rocznikiem naukowym wydawanym na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska), od roku 2000. Są w nim publikowane artykuły naukowe z dyscyplin naukowych: teologia, historia, prawo kanoniczne i innych, które wchodzą w dialog z teologią. Artykuły są recenzowane przez specjalistów.


W każdym numerze znajdują się trzy bloki:
ROZPRAWY I ARTYKUŁY (opracowania monograficzne z zakresu teologii lub innych nauk na wybrany temat),
TEKSTY (jest to zazwyczaj jeszcze niepublikowane tłumaczenie tekstu obcojęzycznego lub źródła polskojęzycznego, np. historycznego tekstu wraz z krótkim objaśnieniem, a także komunikaty)
RECENZJE, OMÓWIENIA, SPRAWOZDANIA (analiza i ocena nowych wydawnictw; sprawozdania z kongresów i sympozjów). 
 

Rocznik Fontes Slaviae Orthodoxae jest wydawany od 2017 roku zamiast serii monografii naukowych pod tym samym tytułem. Теmatyka czasopisma obejmuje szerokie koło zagadnień związanych z historią i kulturą chrześcijaństwa wschodniego w krajach słowiańskich, w tym kontaktów prawosławia z innymi konfesjami i religiami; historii i stanu współczesnego języka cerkiewnosłowiańskiego; poetyki i stylistyki utworów hymnograficznych i tekstów religijnych, osobliwości dyskursu religijnego etc. (więcej)


 
 

„Forum Nauk Społecznych" jest czasopismem naukowym, które powstało na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w 2022 roku. Jego celem jest publikowanie oryginalnych artykułów, w których poruszane są najważniejsze kwestie nurtujące badaczy w naukach społecznych, zarówno w wymiarze teoretycznym jak i empirycznym. Teksty naukowe dotyczą istotnych problemów badawczych z zakresu następujących dyscyplin: pedagogika, nauki o polityce i administracji, nauki socjologiczne, psychologia oraz nauki o bezpieczeństwie. (więcej)


 
 

Kortowski Przegląd Prawniczy jest czasopismem naukowym powstałym w 2012 roku w strukturze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, skierowanym przede wszystkim do studentów i doktorantów. Ideą przyświecającą Redakcji podczas jego tworzenia było umożliwienie młodym naukowcom prezentowania wyników własnych prac badawczych czy teoretycznych rozważań w zakresie nauk prawnych. Kwartalnik stanowi recenzowane, interdyscyplinarne czasopismo naukowe o profilu prawnym wydawane przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, a od 2020 r. włączony został w strukturę Wydawnictwa UWM.


 
 

"Humanistyka i Przyrodoznawstwo" (40 punktów ministerialnych) to recenzowany rocznik naukowy wydawany nieprzerwanie od 1994 roku. Od 2006 roku czasopismo publikowane jest także w wersji elektronicznej, dostępnej na licencji CC (CC BY-NC). Redakcja przyjmuje do publikacji artykuły, recenzje dzieł i czasopism oraz materiały kronikarskie (sprawozdania ze zjazdów naukowych, sympozjów, konferencji oraz inne informacje o życiu naukowym w kraju i za granicą). Zamieszczane są wyłącznie teksty wcześniej niepublikowane. Pismo nie pobiera opłat za publikację tekstu. (więcej)


 
 

Meritum to czasopismo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Opiekunem czasopisma „Meritum” jest: prof. dr hab. Norbert Kasparek. Na łamach czasopisma publikują zarówno przedstawiciele olsztyńskiego środowiska młodych naukowców, jak również doktoranci, doktorzy oraz profesorowie z innych ośrodków akademickich i naukowych. Jedynym i najważniejszym kryterium przyjęcia tekstu jest wysoki poziom merytoryczny artykułu. (więcej)


 
 

Media – Kultura – Komunikacja Społeczna [Media - Culture - Social Communication] to interdyscyplinarny rocznik naukowy wydawany od 2005 roku, obecny na liście ministerialnej (40 pkt.) z przypisanymi sześcioma dyscyplinami, którymi są:

- nauki o komunikacji społecznej i mediach,
- nauki o kulturze i religii,
- nauki o polityce i administracji,
- nauki socjologiczne,
- pedagogika,
- psychologia.

W roczniku publikowane są – w języku polskim i angielskim – artykuły, recenzje, sprawozdania i komunikaty. Od Autorów nie są pobierane żadne opłaty.

W 2022 roku czasopismo otrzymało dofinansowanie w ramach ministerialnego programu „Rozwój czasopism naukowych” .

 


    


 
 

To meet the expectations of Polish and Georgian academic community, we are pleased to invite to publish articles in new academic journal entitled “Polish–Georgian Law Review” (published by University of Warmia and Mazury Press in Olsztyn), established by the initiative of the Dean of the Faculty of Law at Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Dean of the Faculty of Law at University of Warmia and Mazury in Olsztyn and Dean of Tbilisi Open University.


 
 

„Olsztyn Economic Journal” jest czasopismem naukowym wydawanym w języku angielskim na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie. Publikowane są w nim naukowe artykuły o charakterze metodycznym, przeglądowym lub empirycznym z dziedziny nauk społecznych (dyscyplina ekonomia i finanse oraz nauki o zarządzaniu i jakości). Pierwszy numer czasopisma ukazał się w 2006 roku. W latach 2007-2012 czasopismo było wydawane w trybie półrocznym, w latach 2013-2020 w trybie kwartalnym. Od roku 2021 czasopismo ponownie wydawane jest w trybie półrocznym. Pierwotną formą czasopisma jest wersja drukowana. (więcej)


 
 

Polish Journal of Natural Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym jako kwartalnik w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. W czasopiśmie publikowane są artykuły z zakresu biologii, biotechnologii, rolnictwa, rybactwa, chowu i hodowli zwierząt, medycyny weterynaryjnej, ochrony i kształtowania środowiska, żywności i żywienia oraz przyrodniczych aspektów turystyki i rekreacji.
Publikowane są trzy rodzaje artykułów: a) oryginalne prace twórcze; b) doniesienia naukowe; c) prace przeglądowe (więcej)


 
 

W czasopiśmie publikowane są recenzowane artykuły naukowe poświęcone prawu międzynarodowemu praw człowieka oraz międzynarodowemu prawu humanitarnemu. Redakcja przyjmuje także recenzje i omówienia, jednak nie podlegają one procesowi recenzji. (więcej)


 
 

Czasopismo Prace Literaturoznawcze (40 pkt) powstało w 2013 roku z inicjatywy pracowników Instytutu Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czasopismo to kontynuuje tradycje wydawnicze Instytutu Polonistyki drugiej połowy ubiegłego wieku. W latach 70. literaturoznawcy mieli okazję publikować swoje prace w Pracach Naukowo-Badawczych Zakładu Filologii Polskiej WSP w Olsztynie . W latach 90. prof. Andrzej Staniszewski założył kolejne pismoZeszyty Naukowe WSP. Prace Filologiczne Biuletyny Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Zeszyty Filologiczne . W czasopiśmie tym publikowano artykuły autorstwa literaturoznawców i językoznawców z tego Wydziału. W 1997 r . językoznawcy założyli własne czasopismo Prace Językoznawcze , aby stworzyć platformę do publikowania dorobku naukowego swoich oraz innych ośrodków akademickich. Prace Literaturoznawczeto czasopismo nowe – pierwszy numer ukazał się w 2013 roku, a w 2015 roku został wpisany na listę czasopism rekomendowanych przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i otrzymał 5 punktów. W 2019 roku zdobył 40 punktów na liście ministerialnej i zakwalifikował się do programu „Naukowe wsparcie czasopism”. Redakcja planuje wydawanie roczników o tematyce wiodącej (przewodniej). 


W roku 2024 tematem przewodnim numeru będzie Nieodkryte, zapomniane, niedocenione. Osiągnięcia kobiet w kulturze, literaturze i sztuce na przestrzeni wieków


 


 


 


Czasopismo  „Prace Literaturoznawcze”  nie pobiera opłat za publikację artykułów oraz oferuje darmowy dostęp do obsługi tekstów.


Prace publikowane w ilości dostępnych licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez ilości czasu (CC BY-NC-ND).  (więcej)


CC 
 

Tegoroczny nabór nowych tekstów został zakończony 31 października 2022 r. 


Po tym terminie zgłoszenia nie będą przyjmowane do czasu kolejnego naboru, tzn. września 2023 r.


„Prace Językoznawcze” są kwartalnikiem wydawanym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Do druku w czasopiśmie przyjmowane są teksty pisane w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim. Publikujemy prace z zakresu: językoznawstwa ogólnego, diachronicznego, synchronicznego, porównawczego, kognitywnego i kulturowego, glottodydaktyki, socjolingwistyki, dialektologii, etnolingwistyki, stylistyki, kultury języka, onomastyki, semantyki, mediolingwistyki, innych działów szeroko pojętej lingwistyki oraz z zakresu innych dyscyplin, jeśli w zgłoszonych tekstach dominuje perspektywa językoznawcza.


 


 
 

"Przegląd Psychologiczny" jest organem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od roku 2017 jest wydawany w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W związku z tym istnieje możliwość nadsyłania tekstów również w języku angielskim.


Od roku 1999 do 2020 współwydawcami Przeglądu Psychologicznego byli Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od roku 2021 współwydawcami Czasopisma są Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


ISSN: 0048-5675


Czasopismu przypisano 40 punktów (komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r.).


Redakcja czasopisma informuje, ze nie pobiera opłat za zgłoszenie artykułu, prace redakcyjne nad tekstem oraz publikację w czasopiśmie.


Prace publikowane w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych (CC BY-NC-ND).


 
 

Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” jest od 2010 roku wydawane przez Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. (więcej)


 
 

Rocznik Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zainteresowanych zasadami obowiązującymi w naszym czasopiśmie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami, które są podane w zakładce "O CZASOPIŚMIE".


 
 

Studia Prawnoustrojowe to czasopismo uwzględniające węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji, nie wyznaczając limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijać się swobodnie na łamach Studiów Prawnoustrojowych. Stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym. (więcej)


 
 

Technical Sciences jest anglojęzycznym recenzowanym czasopismem naukowym wydawanym nieprzerwanie od roku 1998 przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie. Od roku 2021 czasopismo Technical Sciences ukazuje się jako rocznik. W poprzednim okresie, w latach 1998-2010, także ukazywało się jako rocznik. W latach 2011 i 2012 czasopismo ukazywało się jako półrocznik, natomiast od roku 2013 do 2020 jako kwartalnik. (więcej)