Przegląd Wschodnioeuropejski

Czasopismo naukowe Centrum Badań Europy Wschodniej
Wydawca: Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ISSN: 2081-1128

Czasopismo naukowe „Przegląd Wschodnioeuropejski” (ISSN 2081-1128) jest wydawane od 2010 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Ma­zurskiego w Olsztynie w ramach działalności Centrum Badań Europy Wschodniej. Czasopismo znajduje się na liście rankingowej MNiSW. Zgodnie z ostatnią oceną parametryczną za publikację w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” przysługuje 100 punktów. Czasopismo jest indeksowane w międzynarodowych bazach elektronicznych w internecie: Scopus, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO, POL-index, Index Copernicus, ERIH Plus, MOST-WIEDZY, ICM UW. Ponadto pełne teksty artykułów są dostępne na stronach internetowej czasopisma oraz na stronie www Wydawnictwa UWM w Olsztynie:

http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

W latach 2010-2013 czasopismo było wydawane jako roczhttps://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archivenik; od 2014 roku czasopismo jest wydawane dwa razy na rok, czyli jako półrocznik.

Problematyka zamieszczanych artykułów, recenzji i innej informacji naukowej (w tym źródłowej) ma charakter interdyscyplinarny i dotyczy szerokiego zakresu zagadnień związanych z historią, kulturą, ekonomiką, prawem, myślą filozoficzną, literaturą i językiem krajów Europy Wschodniej. Szczególną wagę przywiązujemy do współczesnych polsko-wschodnio­eu­ro­pejskich kontaktów i powiązań społecznych, kulturowych, ekonomicznych i in., jak również do dziedzictwa społeczno-kul­tu­ro­we­go dawnej Rzeczpospolitej Polskiej. Redakcja ogranicza publikację artykułów o tematyce wąsko specjalistycznej.

Redakcja wspiera autorki i autorów, które/którzy w swoich tekstach cytują lub przywołują (w tekście głównym lub w przepisach) artykuły, wcześniej opublikowane na łamach „Przeglądu Wschodnioeuropejskiego”. W związku z tym zalecamy korzystanie z archiwum czasopisma na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/cbew/p.wschodnioeuropejski.html

Wszystkie zgłoszone artykuły są recenzowane. Zasady podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review) są opisane na stronie internetowej czasopisma.

Teksty w językach słowiańskich, a także w języku angielskim i niemieckim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu całego roku. Do artykułu (w jego części początkowej) prosimy dołączyć: 1) imię i nazwisko autora (autorów); jeśli autor/autorka pochodzi z Europy Wschodniej, najpierw należy napisać imię i nazwisko w transliteracji łacińskiej, a potem w wersji cyrylickiej; 2) numer ORCID (http://orcid/org itd.); 3) nazwa reprezentowanej uczelni (miejsca pracy) w języku angielskim – dotyczy to także polskich uczelni wyższych; 4) tytuł w języku artykułu i w języku angielskim; 5) streszczenie (700-1000 znaków) w języku angielskim*; 6) 5-7 słów kluczowych w języku angielskim; 7) jeżeli autor/autorka publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy, prosimy załączyć w osobnym pliku krótką notatkę o sobie: tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji (elektroniczny), tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów); 8) oświadczenie, że tekst nie był publikowany w tej wersji, która jest zgłaszana do czasopisma. Procedura zgłoszenia artykułu została opisana w odrębnej zakładce na stronie internetowej czasopisma.

* W tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty: 1) przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy; 2) baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze; 3) charakter, źródła i objętość materiału empirycznego; 4) najważniejsze twierdzenia i wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub przez native speakera.

____________________________________________________________________

ISSN: 2081-1128 (Print)

licencja          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • SCOPUS
  • CEJSH
  • CEEOL
  • Pol-Index
  • ERIH-Plus
  • Index Copernicus

h5Index
2

MNISW
10 - 2017 r.

Index Copernicus
80,33 - 2016 r.

Pobieranie

Pełny numer