ZASADY RECENZOWANIA

Zasady postępowania

Czasopismo Przegląd Wschodnioeuropejski (East European Review) działa zgodnie z następującymi Zasadami Postępowania.

Obowiązki redaktorów

 • 1. Redaktorzy czasopisma są odpowiedzialni za
 1. a) utrzymanie jakości czasopisma;
 2. b) przestrzeganie wolność opinii;
 3. c) niedopuszczanie nierzetelności naukowej;
 4. d) dbanie o to, żeby żadne niestosowne czynniki (np. ekonomiczne lub inne) miały wpływu na treść czasopisma;
 5. e) publikowania w razie potrzeby sprostowań, odwołań i przeprosin;
 6. f) zachowania poufności danych, wymienianych w procesie recenzowania;
 7. g) zasadniczego zaspokojenia potrzeb autorów i czytelników.

Recenzja anonimowa

 • 2. (1) Redakcja zapewnia, że wszystkie artykuły przyjęte do publikacji są opiniowane przez dwóch recenzentów w procesie podwójnej ślepej recenzji (double-blind peer review) i dokłada wszelkich starań, aby zachować anonimowość zarówno autorów, jak i recenzentów. Redakcja decyduje o przyjęciu lub odrzuceniu artykułów na podstawie tych recenzji. W wypadku, gdy jedna recenzja jest negatywna, a druga pozytywna, powołuje się recenzenta rozstrzygającego.

(2) Wszystkie nazwiska i adresy e-mail wprowadzone na stronie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów tego czasopisma i nie będą udostępniane w żadnym innym celu ani żadnej innej stronie.

Konflikt interesów

 • 3. (1) W przypadku recenzentów zwraca się uwagę, aby nie byli związani z tą samą instytucją, co wybrani autorzy ani żeby nie mieli konfliktu interesów zgodnie z kryteriami, określonymi w Kodeksie Narodowego Centrum Nauki, dotyczącym rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania.

(2) Redakcja nie podejmuje decyzji w sprawie artykułów, nadesłanych przez naukowców, z którymi pozostaje w konflikcie interesów. W takich przypadkach decyzję podejmuje Rady Naukowa.

(3) Jeżeli redaktor chce publikować w czasopiśmie, proces recenzji jest przeprowadzony przez innego członka Redakcji.

(4) W czasopiśmie nie publikuje się recenzji książek napisanych lub zredagowanych przez jednego z członków Redakcji lub wydanych w tym samym wydawnictwie, co czasopismo (tzn. w Wydawnictwie UWM).

Harmonogram

 • 4. (1) Wszystkie zadania wykonujemy w wyznaczonym czasie. Czasopismo ukazuje się w dwóch terminach: w czerwcu i grudniu. W przypadku opóźnień autorzy są o nich niezwłocznie informowani.

(2) Redakcja komunikuje się z autorami, taktując ich z godnością i szacunkiem. Na czas urlopów i innych nieobecności członków Redakcji organizowane są zastępstwa, tak aby autorzy nie odczuli pogorszenia jakości usług.

Przezroczystość

§ 5. Cały proces recenzji i publikacji jest zorganizowany w przejrzysty i zorganizowany sposób. Autorzy są informowani o trybie rozpatrywania, akceptowania, publikowania i dystrybucji artykułów.