OŚWIADCZENIE AUTORA

Oświadczenie

Oświadczam, że artykuł naukowy pt. ...................................................................................................

nie był‚ wcześniej publikowany pod tym samym lub innym tytułem, nie stanowi również części innej publikacji ani nie narusza praw autorskich innych osób.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przeniesienie na wydawcę wyłącznego prawa do wydania i rozpowszechniania tego utworu drukiem w formie zwartej publikacji czasopisma oraz w formie publikacji elektronicznej.

data i podpis

OŚWIADCZENIE AUTORA (PDF)