Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Imię, nazwisko są podane w łacińskiej transliteracji (zgodnie z paszportem lub zgodnie z zapisem w bazach), a miejsce pracy po angielsku.


Teksty w językach słowiańskich, a także w języku angielskim lub niemieckim są przyjmowane przez Redakcję w ciągu roku. Do tekstu prosimy dołączyć:

 1. imię i nazwisko autora w transliteracji łacińskiej, jeżeli w oryginale są one zapisane cyrylicą;
 2. wersję tytułu w języku angielskim;
 3. streszczenie (do 1000 znaków) w języku angielskim — dotyczy to także artykułów napisanych po angielsku;
 4. ok. siedmiu słów kluczowych w języku oryginału i języku angielskim;
 5. jeżeli autor publikuje swój tekst w „Przeglądzie Wschodnioeuropejskim” po raz pierwszy — krótką notatkę o autorze zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, tytuł i stopień naukowy, miejsce pracy i stanowisko, adres do korespondencji — pocztowy i elektroniczny, tytuły najważniejszych publikacji (książek, artykułów) ze wskazaniem roku wydania i stronic (do 10 tytułów).


Ważne: w tekście streszczenia proszę uwzględnić następujące aspekty:

  1. przedmiot artykułu, jego podstawowy problem badawczy;
  2. baza teoretyczna, koncepcja, metody badawcze;
  3. analiza materiału źródłowego;
  4. interpretacja analizy;
  5. wnioski. Streszczenie w języku angielskim powinno zostać sprawdzone przez anglistę lub ew. przez native speakera.

Wymogi techniczne:

 1. Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word 2007, 2010. Ustawienia strony: papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm. Nagłówki na pierwszej stronie — inne.
 2. Na pierwszej stronie: po lewej — imię i nazwisko autora (kapitaliki). Pod imieniem i nazwiskiem autora — nazwa reprezentowanej instytucji (np. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Trzeci wiersz — tytuł artykułu; czcionką Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wersaliki, akapit wyśrodkowany. Odstępy przed 24 pkt., po 36 pkt. Po tytule artykułu podaje się (czcionką Times New Roman 10 pkt.): tytuł artykułu w języku angielskim (pogrubiony), wyrazy kluczowe (5-7 wyrazów) w języku artykułu, wyrazy kluczowe w języku angielskim, abstrakt — 500-1000 znaków (ze spacjami).
 3. Tekst główny. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).
  Wszystkie wyznaczane fragmenty tekstu, np. wprowadzane terminy, podajemy w forma-cie rozstrzelonym: Format/Czcionka/Odstępy między znakami/Rozstrzelony/2,0 pkt. Nie zaleca się użycia w tym celu pogrubienia ani podkreślania.
 4. Numery stron — góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pkt.
 5. Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system harwardzki, polegający na odesłaniu do określonej pozycji umieszczonej w bibliografii załącznikowej. Odesłania te powinny być zamieszczane w nawiasie obok podanego poglądu lub informacji, np.: (Nowak 1999, 10) lub (Nowak / Kowalski 2000, 145 i n.). Proszę unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu (zob. p. 9).
 6. Przypisy dolne (numerowane) prosimy wykorzystywać jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp. Format przypisów dolnych: czcionka Times New Roman 10 pkt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia co najmniej 10 pkt; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).
 7. Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej pro-simy podawać jako tekst blokowy:
  Czcionka — Times New Roman 10 pkt., akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcia od lewej i od prawej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych [...] (wzór tekstu blokowego).
 8. Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd. Przy ponownym wspomnieniu autora inicjał imienia się nie powtarza — podaje się tylko nazwisko.
 9. Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c). W przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Russia’s Population 2013). Wzór listy bibliograficznej (czcionka Times New Roman 10 pkt):

  Awdiejew 1999: Awdiejew, A. (1999), Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie). W: Awdiejew, A. (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa / Kraków, 33-68.

  Bartmiński 1973: Bartmiński, J. (1973), O języku folkloru. Wrocław etc.

  Bartmiński/Niebrzegowska 1998: Bartmiński, J./Niebrzegowska S. (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, J. (red.), Profilowanie w języku i tekście. Lublin, 211-224.

  Bednarczuk 1991: Bednarczuk, L. (1991), Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”). W: Język a kultura. IV, 29-30.

  Beličová  1984: Beličová, H. (1984), Ke vstahu tzv. povrchových a hloubkových vĕtných významů. W: Československa rusistika. XXIX/4, 148-157.

  Polański 1995: Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.

  Fonarev 1998: Fonarev, A. R. (1998), Psikhologiya lichnostnogo stanovleniya professionala. Moskva. [Фонарев, А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

  Jäkel 2013: Jäkel, O. (2013), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Reli-gious Texts). W: [dostęp 15 maja 2013]. Dostępny w World Wide Web: <http://www.metaphorik.de>.

  Literatura naukowa, zapisana cyrylicą, powinna zostać transliterowana. W tym celu proszę używać serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate. Proszę wybrać opcję transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Po notacji w formie transliterowanej w nawiasach kwadratowych następuje oryginalna notacja czcionką cyrylicką. W przypadku, gdy tekst jest zapisany cyrylicą (np. jest napisany w języku rosyjskim lub ukraińskim), przypisy bibliograficzne w tekście także powinny być zapisane cyrylicą. Bibliografia powinna być zapisana zgodnie ze wzorcem:

  Фонарев 1998: Fonarev, A. R. (1998), Psikhologiya lichnostnogo stanovleniya professionala. Moskva. [Фонарев, А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

  Норман 1994: Norman, B. J. (1994), Grammatika govoryashchego. Sankt-Peterburg. [Норман, Б. Ю. (1994), Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.]

  Jeśli artykuł jest zapisany alfabetem łacińskim (np. jest napisany po polsku lub po angielsku), przypisy bibliograficzne w tekście powinny być także zapisane alfabetem łacińskim: (Fonarev 1998, 45; Norman 2004, 100). Bibliografia w tym przypadku powinna być zapisana zgodnie ze wzorcem:

  Fonarev 1998: Fonarev, A. R. (1998), Psikhologiya lichnostnogo stanovleniya professionala. Moskva. [Фонарев, А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

  Norman 1994: Norman, B. J. (1994), Grammatika govoryashchego. Sankt-Peterburg. [Норман, Б. Ю. (1994), Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.]

 10. Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym stosować odstęp 12 pkt: FORMAT/AKAPIT/ODSTĘPY PRZED 12 pkt.
 11. Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.
 12. Automatyczne dzielenie wyrazów.
 13. W tekście głównym kontrola bękartów i wdów: FORMAT/AKAPIT/PODZIAŁY WIER-SZA I STRONY/KONTROLA BĘKARTÓW I WDÓW.
 14. Objętość artykułów nie powinna przekraczać 30 000 znaków (z odstępami).
 15. Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji Oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk Oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.
 16. Artykuł przedstawia się w formie elektronicznej na jeden z adresów:
  akiklewicz@gmail.com
  aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

Wymogi techniczne [PL]

Wymogi techniczne [EN]

Wymogi techniczne [RU]