Prześlij tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 • Imię, nazwisko są podane w łacińskiej transliteracji (zgodnie z paszportem lub zgodnie z zapisem w bazach), a miejsce pracy po angielsku.


 1. WYMOGI TECHNICZNE
  1) Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word 2007, 2010 i późniejsze wersje. Ustawienia strony:
  papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm. Nagłówki na
  pierwszej stronie — inne.
  2) Na pierwszej stronie: po lewej — imię i nazwisko autora (kapitaliki). Pod imieniem i nazwiskiem autora — numer ORCID, w kolejnym wierszu — nazwa reprezentowanej instytucji (np.
  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Czwarty wiersz — tytuł artykułu; czcionką Times
  New Roman 14 pkt., pogrubiony, wersaliki, akapit wyśrodkowany. Odstępy przed 12 pkt., po 24
  pkt. Po tytule artykułu podaje się (czcionką Times New Roman 12 pkt.): tytuł artykułu w języku
  angielskim (pogrubiony). W kolejnych akapitach (czcionką Times New Roman 10 pkt.): wyrazy
  kluczowe (5-7 wyrazów) w języku artykułu, wyrazy kluczowe w języku angielskim, abstrakt —
  500-1000 znaków (ze spacjami).
  3) Tekst główny. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Akapit: wyrównanie — wyjustowany;
  interlinia 1,5 wiersza; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).
  Wszystkie wyznaczane fragmenty tekstu, np. wprowadzane terminy, podajemy w f o r m a -
  c i e r o z s t r z e l o n y m : Format/Czcionka/Odstępy między znakami/Rozstrzelony/2,0 pkt. Nie
  zaleca się użycia w tym celu pogrubienia ani podkreślania.
  4) Numery stron — góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman
  10 pkt.
  5) Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować s y s t e m h a r w a r d z k i ,
  polegający na odniesieniu do określonej pozycji zamieszczonej w bibliografii. Odniesienia te powinny być zamieszczane w tekście, np.: (Nowak 1999, 10) lub (Nowak/Kowalski 2000, 145 i n.).
  Proszę unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury
  przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu (zob. p. 9).
  6) Przypisy dolne (numerowane) prosimy wykorzystywać jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp. Prosimy nie nadużywać tej formy prezentacji informacji. Format
  przypisów dolnych: czcionka Times New Roman 10 pkt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia co najmniej 10 pkt; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie
  dialogowym Format/Akapit/Specjalne/Pierwszy wiersz).
  7) Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy:
  Czcionka — Times New Roman 10 pkt., akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcie od
  lewej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych [...] (wzór tekstu blokowego).
  8) Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd. Przy ponownym wspomnieniu autora inicjał imienia się nie powtarza — podaje się tylko nazwisko.
  9) Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty
  dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c). W przypadku prac anonimowych lub dokumentów
  bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa
  umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Russia’s Population 2013). Wzór listy bibliograficznej (czcionka Times New Roman 10 pkt):
  2
  AWDIEJEW, A. (1999), Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie). W: Awdiejew, A.
  (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa / Kraków, 33-68.
  BARTMIŃSKI, J. (1973), O języku folkloru. Wrocław etc.
  BARTMIŃSKI, J./NIEBRZEGOWSKA S. (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, J. (red.), Profilowanie w języku i tekście. Lublin, 211-224.
  BEDNARCZUK, L. (1991), Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej „Problem
  funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”). W: Język a kultura. IV, 29-30.
  RÁKOSI, C. (2012), The fabulous engine: strengths and flows of psycholinguistic experiment. In: Language Science. 34,
  682-701.
  RICE, S. (1996), Prepositional Prototypes. In: Pütz, M./Dirven, R. (eds.), The Construal of Space in Language in
  Thought. Berlin, 135-165.
  POLAŃSKI, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.
  JÄKEL, O. (2013), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts). In:
  http://www.metaphorik.de [access: 15 V 2013].
  W przypadku źródeł naukowych, zapisanych cyrylicą, nazwisko autora (autorów) należy wpierw
  zapisać w formie transliterowanej, używając serwisu internetowego:
  https://www.ushuaia.pl/transliterate
  Proszę wybrać opcję transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Oryginalne nazwisko w wersji cyrylickiej zapisuje się w nawiasach kwadratowych. Dalej — rok publikacji, jej tytuł itd. Oto wzór zapisu:
  FONAREV, A. R. [Фонарев. А. Р.] (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.
  NORMAN, B. J. [Норман, Б. Ю.] (1994), Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.
  TRYKOV, V. P. [Трыков, В. П.] (2015), Имагология и имагопоэтика. В: Знание. Понимание. Умение. 3, 120-129.
  Boytsov, M. A. [Бойцов, М. А.] (2010), Что такое потестарная имагология? В: Бойцов, М. А./Успенский, Ф. Б.
  (ред.), Власть и образ: Очерки потестарной имагологии. Санкт-Петербург, 5-37.
  Przypisy bibliograficzne w tekście (w systemie harwardzkim) powinny być zgodne z bibliografią:
  Fonarev 1998; Norman 1994, 34.
  W przypadku zapisanych alfabetem cyrylickim tekstów, będących tłumaczeniami, nazwisk autorów
  nie należy transliterować — powinny one zostać zapisane w postaci oryginalnej, np.:
  SARTRE, J.-P. [Сартр, Ж.-П.] (1993), Проблема метода. Москва.
  10) Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym stosować odstęp 12 pkt:
  FORMAT/AKAPIT/ODSTĘPY PRZED 12 pkt.
  11) Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.
  12) Automatyczne dzielenie wyrazów.
  13) W tekście głównym kontrola bękartów i wdów: FORMAT/AKAPIT/PODZIAŁY WIERSZA I STRONY/KONTROLA BĘKARTÓW I WDÓW.
  14) Objętość artykułu: od 25.000 do 30.000 znaków (z odstępami).
  15) Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych.
  Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.
  16) Artykuł przedstawia się w formie elektronicznej na jeden z adresów:
  akiklewicz@gmail.com
  aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl
  albo zgłasza się na platformie czasopisma pod adresem:
  https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive

Wymogi techniczne [PL]

Wymogi techniczne [EN]

Wymogi techniczne [RU]