Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
  • Imię, nazwisko są podane w łacińskiej transliteracji (zgodnie z paszportem lub zgodnie z zapisem w bazach), a miejsce pracy po angielsku.


Wymogi techniczne

1) Preferowany edytor tekstu: Microsoft Word 2007, 2010 i późniejsze wersje. Ustawienia strony: papier A4; marginesy: górny, dolny, lewy, prawy 2,5 cm; nagłówek i stopka 1,5 cm. Nagłówki na pierwszej stronie — inne.

2) Na pierwszej stronie: po lewej — imię i nazwisko autora (kapitaliki). Pod imieniem i nazwiskiem autora — numer ORCID, w kolejnym wierszu — nazwa reprezentowanej instytucji w języku angielskim (np. University of Warmia and Mazury in Olsztyn). Czwarty wiersz — tytuł artykułu; czcionką Times New Roman 14 pkt., pogrubiony, wersaliki, akapit wyśrodkowany. Odstępy przed 24 pkt., po 24 pkt. Po tytule artykułu podaje się (czcionką Times New Roman 12 pkt.): tytuł artykułu w języku angielskim (pogrubiony). W kolejnych akapitach (czcionką Times New Roman 10 pkt.): abstrakt w języku angielskim (700-1000 znaków ze spacjami); wyrazy kluczowe (5-7 wyrazów) w języku angielskim.

3) Tekst główny. Czcionka Times New Roman 12 pkt. Akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia 1,5 wiersza; pierwszy wiersz — wcięcie 1 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Aka­pit/Spe­cjalne/Pierwszy wiersz).

Wszystkie wyznaczane fragmenty tekstu, np. wprowadzane terminy, podajemy w formacie rozstrzelonym: Format/Czcion­ka/Odstępy mię­dzy znakami/Roz­strzelo­ny/2,0 pkt. Nie zaleca się użycia w tym celu pogrubienia ani podkreślania.

4) Numery stron — góra strony, do środka. Czcionka numerów stron — Times New Roman 10 pkt.

5) Do tworzenia przypisów bibliograficznych należy zastosować system harwardzki, polegający na odniesieniu do określonej pozycji zamieszczonej w bibliografii. Odniesienia te powinny być zamieszczane w tekście, np.: (Nowak 1999, 10) lub (Nowak, Kowalski 2000, 145 i n.). Proszę unikać rozpisywania tytułów książek i artykułów w tekście — należy stosować jedynie odsyłacze do bibliografii (jak wyżej). Pełne dane bibliograficzne prosimy podać w wykazie literatury przywoływanej (bibliografii), zamieszczonej na końcu artykułu (zob. p. 9).

6) Przypisy dolne (numerowane) prosimy wykorzystywać jedynie w celu zamieszczenia komentarzy, reminiscencji, uwag itp. Prosimy nie nadużywać tej formy prezentacji informacji. Format przypisów dolnych: czcionka Times New Roman 10 pkt., akapit: wyrównanie — wyjustowany; interlinia co najmniej 10 pkt; pierwszy wiersz — wysunięcie 0,5 cm (ustawia się automatycznie w oknie dialogowym Format/Aka­pit/Spe­cjalne/Pierwszy wiersz). Zob. wzór na dole strony.[1]

7) Cytaty ujmujemy w cudzysłów (nie kursywą). Cytaty objętością trzy wiersze i więcej prosimy podawać jako tekst blokowy:

Czcionka — Times New Roman 10 pkt., akapit — wyjustowany; pierwszy wiersz — brak wcięcia; wcięcie od lewej 1 cm; interlinia 1,5 wiersza. Odstępy od tekstu głównego — przed i po 12 pkt. Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach kwadratowych [...] (Kiklewicz 20201, 3).

8) Wszystkie imiona własne przywoływanych lub cytowanych badaczy podajemy w formie inicjałów: R. Jakobson, A. Nagórko, D. Szumska itd. Przy ponownym wspomnieniu autora inicjał imienia się nie powtarza — podaje się tylko nazwisko.

9) Na końcu artykułu zamiesza się listę bibliograficzną. Wykaz prac powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (do tej samej daty dodaje się litery małe, np. 2000a, 2000b, 2000c). W przypadku prac anonimowych lub dokumentów bez autora (np. stron WWW) w bibliografii należy podać fragment tytułu — jedno lub dwa słowa umożliwiające odnalezienie i identyfikację źródeł, np. (Russia’s Population 2013). Wzór listy bibliograficznej (czcionka Times New Roman 10 pkt):

Awdiejew, A. (1999), Standardy semantyczne w gramatyce komunikacyjnej (teoria i zastosowanie). W: Awdiejew, A. (red.), Gramatyka komunikacyjna. Warszawa – Kraków, 33-68.

Bartmiński, J. (1973), O języku folkloru. Wrocław etc.

Bartmiński, J./Niebrzegowska S. (1998), Profile a podmiotowa interpretacja świata. W: Bartmiński, J. (red.), Profilowanie w języku i tekście. Lublin, 211-224.

Bednarczuk, L. (1991), Uwagi o funkcjach języka (Głos w dyskusji nad referatem R. Grzegorczykowej „Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy”). W: Język a kultura. IV, 29-30.

Rákosi, C. (2012), The fabulous engine: strengths and flows of psycholinguistic experiment. In: Language Science. 34, 682-701.

Rice,  S. (1996), Prepositional Prototypes. In: Pütz, M./Dirven, R. (eds.), The Construal of Space in Language in Thought. Berlin, 135-165.

Polański, K. (red.) (1995), Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc.

Jäkel, O. (2013), Hypotheses Revisited: The Cognitive Theory of Metaphor (Applied to Religious Texts). In: http://www.metaphorik.de [accessed: 15.5.2013].

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać poddane transliteracji. Najpierw zapisuje się informację bibliograficzną w wersji transliterowanej, a potem — w nawiasach kwadratowych — w wersji oryginalnej. W celu transliteracji należy używać używać serwisu internetowego:

https://www.ushuaia.pl/transliterate

Proszę w serwisie wybrać opcję transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Oto wzór zapisu:

Fonarev, A. R. (1998), Psikhologiya lichnostnogo stanovleniyaprofessionala. Moskva. [Фонарев. А. Р. (1998), Психология личностного становления профессионала. Москва.]

Norman, B. J. (1994), Grammatika govoryashchego. Sankt-Peterburg. [Норман, Б. Ю. (1994), Грамматика говорящего. Санкт-Петербург.]

Trykov, V. P. (2015), Imagologiya i imagopoetika. In: Znaniye. Ponimaniye. Umeniye. [Трыков, В. П. (2015), Имагология и имагопоэтика. В: Знание. Понимание. Умение. 3, 120-129.]

Boytsov, M. A. (2010), Chto takoye potestarnaya imagologiya? In: Boytsov, M.A./Uspenskiy, F. B. (eds.), Vlast’ i obraz: Ocherki potestarnoy imagologii. Sankt-Peterburg, 5-37. [Бойцов, М. А. (2010), Что такое потестарная имагология? В: Бойцов, М. А./Успенский, Ф. Б. (ред.), Власть и образ: Очерки потестарной имагологии. Санкт-Петербург, 5-37.]

Przypisy bibliograficzne w tekście (w systemie harwardzkim) powinny być zgodne z bibliografią: Fonarev 1998; Norman 1994, 34 itp.

W przypadku zapisanych alfabetem cyrylickim tekstów, będących tłumaczeniami, nazwisk autorów nie należy transliterować — powinny one zostać zapisane w postaci oryginalnej, np.:

Sartre, J.-P. (1993), Problema metoda. Moskva. [Сартр, Ж.-П. (1993), Проблема метода. Москва.]

10) Między tabelami, rycinami, diagramami itp. a tekstem głównym stosować odstęp 12 pkt: FORMAT/AKAPIT/ODSTęPy przed 12 pkt.

11) Zaleca się numerację wszystkich rozdziałów i podrozdziałów. Prosimy przy tym nie używać domyślnej numeracji, tzn. domyślnych list numerowanych.

12) Wprowadzić automatyczne dzielenie wyrazów.

13) W tekście głównym kontrola bękartów i wdów: Format/Akapit/Podziały wier­sza i strony/Kontrola bękartów i wdów.

14) Objętość artykułu: od 30.000 do 40.000 znaków (z odstępami).

15) Aby przeciwdziałać przypadkom „ghostwriting”, „guest authorship”, redakcja czasopisma stosuje odpowiednią procedurę, przyjętą w polskim środowisku nauk humanistycznych. Autorki i autorzy są proszeni o wypełnienie i przesłanie na adres Redakcji oświadczenia o oryginalności artykułu. Druk oświadczenia znajduje na stronie internetowej czasopisma.

16) Artykuł przedstawia się w formie elektronicznej na jeden z adresów:

akiklewicz@gmail.com

aleksander.kiklewicz@uwm.edu.pl

albo zgłasza się na platformie czasopisma pod adresem:

https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/pw/issue/archive

Wymogi techniczne [PL]

Wymogi techniczne [EN]