O czasopiśmie

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (Polska)
Centrum Badań Języka Cerkiewnosłowiańskiego
Instytutu Języka Rosyjskiego im. W. W. Winogradowa
Akademii Nauk Rosji
FONTES SLAVIAE ORTHODOXAE
Międzynarodowe interdyscyplinarne czasopismo naukowe

Cel i Zakres tematyczny

Rocznik Fontes Slaviae Orthodoxae jest wydawany od 2017 roku zamiast serii monografii naukowych pod tym samym tytułem. Теmatyka czasopisma obejmuje szerokie koło zagadnień związanych z historią i kulturą chrześcijaństwa wschodniego w krajach słowiańskich, w tym kontaktów prawosławia z innymi konfesjami i religiami; historii i stanu współczesnego języka cerkiewnosłowiańskiego; poetyki i stylistyki utworów hymnograficznych i tekstów religijnych, osobliwości dyskursu religijnego etc.

Redakcja przyjmuje do publikacji oryginalne wcześniej nie publikowane opracowania naukowe, materiały źródłowe, jak również przeglądy i recenzje z dziedziny językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i kulturologii w językach polskim, rosyjskim, angielskim, niemieckim, francuskim oraz w każdym języku słowiańskim.