Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

  • Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
  • Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.


Autor dostarcza materiały drogą elektroniczną.

Układ artykułu:
1. Imię i nazwisko Autora (-ów)
2. Nazwa jednostki naukowej (Instytut/Katedra, Uczelnia)
3. Tytuł artykułu
4. Słowa kluczowe w języku angielskim (maksymalnie 5)
5. Tekst główny
6. Bibliografia
7. Tytuł artykułu i streszczenie w języku angielskim (500-700 znaków ze spacjami)
8. Adres pocztowy reprezentowanej przez Autora (-ów) jednostki naukowej, adres poczty elektronicznej Autora (-ów)

Objętość artykułów łącznie z tabelami i wykresami nie powinna przekraczać 15 stron maszynopisu formatu A-4.
Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5, marginesy po 25 mm.
W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę i pogrubienie tekstu, ale bez podkreślania wyrazów.
Tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście i bibliografii ) należy podać kursywą.
Cytaty należy ująć w cudzysłów (bez kursywy), fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych, w takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze. Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia 1).

W czasopiśmie stosowany jest jeden rodzaj przypisów; przypisy zamieszczane są w tekście głównym, zgodnie z następującą konwencją:
[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bralczyk 2007, 35]
[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Куприн 1970-73, I, 339]
Autor sporządza jeden wykaz literatury (Bibliografia, Bibliograhy, Bibliografie, Библиография) dla całej pracy. Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych. Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red. Eds. Hrsg. Ред.).
Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny posiadać wariant transliterowany zgodny z PN-ISO 9:2000. Transliteracji dokonujemy automatycznie na stronie https://www.ushuaia.pl/transliterate/ (należy sprawdzić, czy został wybrany system PN-ISO 9:2000). Po zapisie transliterowanym w nawiasie kwadratowym umieszczamy zapis cyrylicą.

Sposoby zapisu bibliografii
Monografie
Bralczyk Jerzy. 2007. O języku propagandy i polityki. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
Kuprin Aleksandr Ivanovič. 1970-1973. Sobranie sočinenij v devâti tomah. Moskva: Izdatelʹstvo Hudožestvennaâ Literatura [Куприн Александр Иванович. 1970-1973. Собрание сочинений в девяти томах. Москва: Издательство Художественная Литература].
Encyklopedia kultury polskiej XX wieku. Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze. 1991. Red. Kłoskowska A. Wrocław: Wiedza o Kulturze.
Tolkovyj slovarʹ russkogoâzyka konca XX veka. Âzykovye izmeneniâ. 1998. Red. Sklârevskaâ G.N. Sankt-Peterburg: Folio-Press [Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. 1998. Pед. Скляревская Г.Н. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс].

Rozdziały w monografiach
Bartmiński Jerzy. 2001. Język w kontekście kultury. W: Współczesny język polski. Red. Bartmiński J. Lublin: Wydawnictwo UMCS: 13-22.

Artykuły w czasopismach
Korpysz Tomasz. 2010. Słowniki języka autorów jako typ opracowań leksykograficznych. „Poradnik Językowy” nr 4: 51-72.

Publikacje internetowe

Iomdin Boris. 2015. Semantika ponimaniâ: leksikografičeskij portret glagola ponimatʹ. V: http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Iomdin.pdf [Dostup 14 IV 2015]. [Иомдин Борис. 2015. Семантика понимания: лексикографический портрет глагола понимать. В: http://www.dialog-21.ru/Archive/2003/Iomdin.pdf [Доступ 14 IV 2015].
Kawka Maciej. Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców książek w Akademii Pedagogicznej. Kraków. W: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/konspekt6/kawka1.html [Dostęp 14 IV 2015].