PROCES RECENZJI

ZASADY RECENZOWANIA PUBLIKACJI W CZASOPIŚMIE
FONTES SLAVIAE ORTHODOXAE

  1. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  2. W przypadku tekstów w języku obcym w miarę konieczności co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej, niż autor tekstu.
  3. W procesie recenzowania jest stosowany model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review”). W innym rozwiązaniu recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
    a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt);
    b) relacje podległości zawodowej; c) bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  4. Recenzja ma formę pisemną i powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do do-puszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  5. Zasady kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i ewentualny formularz recenzencki są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma lub w każdym numerze czasopisma.
  6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji/numerów nie są ujawniane; raz w roku czasopismo podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcja.