O czasopiśmie

Kwartalnik „Acta Polono-Ruthenica” jest recenzowanym czasopismem naukowym Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Liczba punktów za publikację w „Acta Polono-Ruthenica” wynosi – 20

„Acta Polono-Ruthenica” ukazuje się nieprzerwanie od 1996 roku. Jego inicjatorem był profesor Ryszard Łużny, który podczas dyskusji panelowej na temat „Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe jako zadanie badawcze”, zorganizowanej w ramach V Międzynarodowej Konferencji Naukowej (7–9 października 1993 roku) przez ówczesną Katedrę Słowiańszczyzny Wschodniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, wyraził potrzebę kontynuowania, rozwijania i pogłębiania badań w zakresie szeroko pojętych relacji kulturowych polsko-wschodniosłowiańskich, z zachowaniem ich wielopłaszczyznowego i interdyscyplinarnego charakteru („Acta Polono-Ruthenica” 1996, nr 1, s. 3).

Obecnie w czasopiśmie regularnie ukazują się publikacje wybitnych slawistów z ośrodków akademickich krajowych i zagranicznych, którzy prezentują wyniki swoich badań w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim, co sprzyja upowszechnianiu wiedzy w obiegu międzynarodowym.

Czasopismo wydawane jest w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej. Obie wersje czasopisma są tożsame. Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Cel i zakres tematyczny

Czasopismo „Acta Polono-Ruthenica” stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dziedzin naukowych. W czasopiśmie prezentowane są aktualne problemy badawcze w zakresie literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturoznawstwa i przekładoznawstwa. Zasadniczy przedmiot refleksji naukowej stanowią polskie i wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej. Czasopismo stanowi platformę wymiany doświadczeń i interdyscyplinarnego dyskursu naukowego polskich i zagranicznych specjalistów z różnych dziedzin naukowych.