Świat zwierząt w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach

Beata Edyta Dworakowska

Uniwersytet w BiałymstokuAbstrakt

In the present article a linguistic image of animals, excerpted from poems of Twardowski, compared with his translation to Russian are the object of analysis. The subject matter of the works concentrates on the most important existential problems and sacrum. Proposed analysis is located in investigative model of cultural linguistics which links to cognitive paradigm, while taking into account the strategies and techniques used translation. The monolingual analysis specified types and characteristics of animals, whereas bilingual analysis showed what happens with the linguistic image of love when it is transfered to other language, in this case to Russian language.


Słowa kluczowe:

poems of Father Jan Twardowski, the linguistic image of animals, translation


Dąmbska-Prokop U., O barierach kulturowych w tłumaczeniu, [w:] Przekład – Język – Kultura, pod red. R. Lewickiego, t. II, Lublin 2010, s. 97.
Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, tłum. B. Baran, Kraków 1993.
„Gazeta Petersburska” 2008, nr 9 (91).
Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 1999.
Lukszyn J., Tezaurus terminologii translatorycznej, Warszawa 1998.
Kamień wiary, pod red. A. Bazylewskiego, Moskwa 2012.
Kopaliński W., Słownik symboli, Warszawa 2006.
Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
Lurker M., Słownik obrazów i symboli biblijnych, tłum. bp K. Romaniuk, Poznań 1989.
Pisarska A., Tomaszkiewicz T., Współczesne tendencje przekładoznawcze, cz. II, Poznań 1996.
Słownik wyrazów obcych, pod red. J. Tokarskiego, Warszawa 1971.
Tokarz B., Przekład w dialogu międzykulturowym, [w:] Dialog czy nieporozumienie, pod red. P. Fasta, P. Janikowskiego, Katowice 2006, s. 7–19.
Tomaszkiewicz T., Terminologia tłumaczenia, Poznań 2004.
Twardowski J., Zaufałem drodze. Wiersze zebrane 1932–2006, Warszawa 2007.
Польская поэзия ХХ век, под ред. А. Базилевского, т. 1, Москва 1993.
Польские поэты XX века, под ред. Н. Астафьевой, В. Британишского, т. 1, Санкт-Петербург 2000.
Рецкер Я.И., Теория перевода и переводческая практика, Москва 1974.
Сделано в Польше, век – ХХ, под ред. А. Базилевского, Москва 2009.
Словарь иностранных слов, под. ред. И. В. Лехина, Москва 1984.
Твардовский Я., Просьба, Санкт-Петербург 2010.
Твардовский Я., Спешите любить людей, Москва 2009.
Твардовский Я., Стихи, Москва 2006.
Фёдоров А.В., Основы общей теории перевода, Москва 1993.
Pobierz


Opublikowane
2018-10-14

Cited By /
Share

Dworakowska, B. E. (2018). Świat zwierząt w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 169–179. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1727

Beata Edyta Dworakowska 
Uniwersytet w Białymstoku