ETYKA PUBLIKACJI

Zasady etyczne zostały opracowane na podstawie:

- zaleceń COPE Committee on Publication Ethics (Komisji Etyki Publikacji),
- Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors (Kodeks postępowania i wytyczne dotyczące najlepszych praktyk dla redaktorów czasopism naukowych),
- COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers (Wskazówki etyczne Komisji Etyki Publikacji dla recenzentów prac naukowych),
- opracowania Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych,
- zasad etycznych obowiązujących w innych czasopismach naukowych.

Zasady obowiązujące Autorów

Autorstwo artykułu powinno być ograniczone do tych osób, które wniosły znaczący wkład w koncepcję i realizację badań oraz interpretację publikowanych wyników badań.

Przed złożeniem artykułu do redakcji należy upewnić się, że wszyscy autorzy zostali wskazani i zaakceptowali ostateczną wersję tekstu.

Autorzy zobowiązani są do wskazania wkładu poszczególnych osób w powstanie tekstu poprzez złożenie stosownego Oświadczenia, dostępnego na stronie internetowej czasopisma.

Duplikowanie publikacji, plagiat, sfabrykowanie danych, nieprawdziwa lista autorów, autorstwo widmo, konflikt interesów stanowią przejaw nierzetelności naukowej i przekroczenie zasad etycznych.

Z nieprawdziwą listą autorów mamy do czynienia wówczas, gdy nazwisko badacza, który wniósł istotny wkład w powstanie publikacji nie zostało wymienione, lub nie znalazło się w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z autorstwem widmem mamy do czynienia wówczas, gdy udział w badaniach danej osoby jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to podano ją jako autora/współautora publikacji.

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych danych jest nieetyczne.

Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej (duplikowanie publikacji). Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone.

Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącej tłumaczeniem tekstu opublikowanego.

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

Autor powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób opisane.

Plagiat jest traktowany jako zachowanie nieetyczne i nieakceptowalne.

Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę do odrzucenia artykułu.

Zasady obowiązujące Redaktora Naczelnego i Kolegium Redakcyjne

Decyzję, czy złożony artykuł zostanie opublikowany, podejmuje Redaktor Naczelny czasopisma.

Decyzja o publikacji artykułu oparta jest na recenzjach oraz opinii redaktorów językowych i Rady Naukowej.

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego ważne znaczenie ma spójność z zakresem tematycznym (profilem) czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego afiliacja, narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie.

Redakcja nie ujawnia danych o autorach recenzentom ani danych o recenzentach autorom.

Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej, pisemnej zgody autora.

Redakcja nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych (konflikt interesów).

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu.

Otrzymanie przez redakcję informacji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu, nakłada na redaktora naczelnego obowiązek podjęcia działań, mających na celu sprawdzenie zasadności przedstawionych zarzutów.

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez autora tekstu zasad etycznych (dot. np. zduplikowanej publikacji, plagiatu, sfabrykowania danych, nieprawdziwej listy autorów, autorstwa widmo), redaktor naczelny ma obowiązek:

a) odrzucić tekst,
b) zgromadzić pełną dokumentację z materiałem dowodowym,
c) poinformować Autora o wyniku postępowania i działaniach redakcji,
d) skontaktować się z instytucją Autora i poinformować jego przełożonych i/lub inne osoby odpowiedzialne za nadzór nad badaniami,
e) poinformować recenzenta o podjętych działaniach.

Zasady obowiązujące Recenzentów

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w ogóle lub w wyznaczonym terminie powinien niezwłocznie poinformować o tym sekretarza redakcji.

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe.

Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą.

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie należy ich okazywać innym osobom, dyskutować na ich temat poza Kolegium Redakcyjnym. Nie mogą być też wykorzystywane dla uzyskania korzyści osobistych przez recenzenta.

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Redakcja nie udostępnia danych autorów recenzentom.

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których istnieje podejrzenie występowania konfliktu interesów, wynikającego z relacji z autorem, firmą lub instytucją.

Recenzent powinien poinformować sekretarza redakcji o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu, (jeśli takie mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą, lub o podejrzeniu plagiatu, lub autorstwie widmie, lub nieprawdziwej liście autorów.