Przesyłanie tekstów

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 • Tekst jest wynikiem samodzielnych badań i stanowi oryginalny wkład w badania nad kontaktami polsko-wschodniosłowiańskimi
 • Tekst nie był wcześniej nigdzie publikowany, pod tym samym lub innym tytułem (dotyczy to także innych wersji językowych oraz publikacji w Internecie)
 • Tekst nie jest rozpatrywany do druku w innym czasopiśmie ani w pracy zbiorowej.


DLA АUTORÓW

I. Uwagi wstępne

 1. Teksty do publikacji przyjmowane są w trybie ciągłym, publikacja następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 2. Redakcja przyjmuje teksty oryginalne, wcześniej niepublikowane z dziedziny literaturoznawstwa, językoznawstwa, kulturologii i przekładoznawstwa, poświęcone polsko-wschodniosłowiańskim powiązaniom kulturowym, literackim i językowym, ze szczególnym uwzględnieniem literatury białoruskiej, rosyjskiej i ukraińskiej.
 3. W kwartalniku drukowane są artykuły, recenzje, omówienia recenzyjne i sprawozdania z konferencji naukowych.
 4. Nadesłany tekst może być opublikowany w jednym z pięciu działów: Literaturoznawstwo, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Przekładoznawstwo, Omówienia, recenzje i sprawozdania.
 5. Po wpłynięciu artykułu sekretarz danego numeru czasopisma potwierdza jego otrzymanie, co nie jest tożsame z przyjęciem do druku.
 6. Redakcja zastrzega sobie prawo odrzucenia tekstów, niespełniających wymogów ogólnych i technicznych oraz naruszających zasady tworzenia przypisów.
 7. Redakcja czasopisma „Acta Polono-Ruthenca” dokłada wszelkich starań, aby wykryć i ujawnić przypadki nieuczciwych praktyk, takich jak: plagiat, wielokrotna publikacja, nieuprawnione cytowania itp.
 8. Redakcja uznaje ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu tekstu artykułu) oraz guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) za przejawy nierzetelności naukowej.
 9. Autorzy opublikowanych tekstów otrzymują wersję elektroniczną czasopisma.
 10. Za artykuły opublikowane w czasopiśmie Autorzy nie otrzymują honorarium.

II. Wymogi ogólne

 1. Teksty artykułów oraz recenzji przyjmowane są w języku polskim, białoruskim, rosyjskim i ukraińskim.
 2. Do recenzji kwalifikowane są tylko te teksty, które mieszczą się w profilu czasopisma oraz zostały przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UWM (zob.: Zasady przygotowania materiałów do druku opublikowane są na stronie internetowej czasopisma w zakładce „Dla Autorów”).
 3. Nadesłanie tekstu do recenzji redakcja uważa za równoznaczne ze złożeniem deklaracji przez Autora o tym, że:
  a) tekst nie został złożony w innym czasopiśmie (negatywny wynik procedury recenzowania zwalnia autora z tej umowy) i nie był wcześniej opublikowany;
  b) tekst jest oryginalnym dziełem autora;
  d) autor nie narusza praw autorskich badań naukowych i materiałów ilustracyjnych osób trzecich;
  e) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o osobach, instytucjach, które wniosły wkład do osiągnięcia prezentowanych w tekście wyników badań;
  f) nie pominięto w nadesłanym tekście informacji o finansowaniu badań przez osoby, instytucje lub organizacje krajowe i zagraniczne.
 4. Obowiązuje wymóg, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. W przypisie, wyjaśnieniach lub podziękowaniach zamieszczonych w tekście należy ujawniać także źródła finansowania swoich badań.
 5. Konsekwencje prawne nieuczciwości naukowej (plagiaty, autoplagiaty) ponoszą autorzy artykułów.

III. Wymogi techniczne

Teksty (wyłącznie w formatach doc) prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres redakcji: acta.pol.rut@gmail.com
1. Układ tekstu
- tytuł tykułu,
- tekst zasadniczy
- bibliografia,
- tytuł artykułu w języku angielskim
- streszczenie w języku angielskim
- słowa kluczowe w języku angielskim.
2. Na oddzielnej stronie należy dołączyć dane o Autorze

III.  Wymogi redakcyjne:

Objętość artykułów nie powinna przekraczać 12 stron (ok. 22 000 znaków ze spacjami), a objętość recenzji – 5 stron (ok. 10 000 znaków ze spacjami).

Preferowany edytor tekstu Word. Czcionka: Times New Roman, wielkość czcionki – 12; odstęp między wierszami – 1,5.

Marginesy każdej kartki wydruku powinny mieć wymiary: górny, dolny, prawy – 25 mm, lewy – 35 mm.

Tytuł artykułu (nazwa pogrubiona, czcionka Times New Roman 14).
Summary (nazwa wyśrodkowana, pogrubiona, czcionka Times New Roman 12).
Streszczenie w języku angielskim do 1000 złów, czcionka Times New Roman 12).
Key words: (nazwa pogrubiona, dwukropek, 5 słów kluczowych w języku angielskim, bez pogrubienia, rozdzielonych przecinkami, bez kropki na końcu, czcionka Times New Roman 12).

 • W tekście dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywę w wyrazach obcych, ale bez podkreślania wyrazów.
 • Kursywą podajemy tytuły cytowanych pozycji zwartych i artykułów (w tekście, bibliografii).
 • W cudzysłów (bez kursywy) ujmujemy w tekście tytuły rozdziałów (powieści i prac naukowych) oraz tytuły czasopism.
 • Wszystkie człony w nazwach czasopism piszemy wielkimi literami (oprócz spójników).
 • W tekście polskim stosujemy cudzysłów polski, w tekście rosyjskim stosujemy cudzysłów rosyjski.
 • Cytaty ujmujemy w cudzysłów (bez kursywy). Cytaty przekraczające trzy linijki tekstu wydzielamy wcięciem z lewej strony – 1,25; zmniejszamy czcionkę na 11 Times New Roman, interlinia 1,5.
 • Fragmenty opuszczone należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach okrągłych (…). W takich nawiasach umieszcza się wszystkie odautorskie komentarze.
 • Dopuszczalne są komentarze w formie przypisów dolnych (czcionka 10 pkt., interlinia pojedyncza).
 • W tekście stosujemy półpauzy (np. 1990–2000, s. 10–20) i dywizy (np. polsko-rosyjski).
 • Przy zapisie lat stosujemy liczebnik zapisany cyfrą (liczebniki porządkowe z kropką)
  np. lata 70.
 • Przy nazwiskach w tekście po raz pierwszy stosujemy pełny zapis imienia, następnie inicjał.
 • Tabele i rysunki powinny być opatrzone opisem oraz źródłem opracowania (np. Tab. 1. Przykłady użycia zwrotów obcojęzycznych. Źródło: opracowanie własne).

Sposoby zapisu przypisów

W czasopiśmie stosujemy jeden rodzaj przypisów. Przypisy zamieszczane są w tekście głównym, (bez wariantu transliterowanego) zgodnie z następującą konwencją:

[nazwisko rok wydania, strony], np. [Bartmiński 1999, 105]

[nazwisko rok wydania, tom, strony], np. [Балдаев 1997, I, 45–46]

[tytuł rok wydania, strony], np. [Słownik biograficzny teatru polskiego… 1973, 73]

Odwołanie do kilku źródeł
[nazwisko rok wydania, strony; tytuł rok wydania, strony; nazwisko rok wydania, strony], np. [Mościcki 2010, 47; Słownik biograficzny teatru polskiego… 1979, 52; Нитраур 1989, 17]

Źródła internetowe
[nazwisko, online], np. [Спиридонова, online]

Sposoby zapisu bibliografii

 • Autor sporządza jeden wykaz literatury dla całej pracy (Bibliografia, Библиография).
 • Kolejność pozycji bibliograficznych powinna być alfabetyczna, według nazwisk autorów lub tytułów prac zbiorowych.
 • W bibliografii nie stosujemy numeracji.
 • Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny posiadać wariant transliterowany zgodny z PN-ISO 9:2000. Transliteracji dokonujemy automatycznie na stronie https://www.ushuaia.pl/transliterate/ (należy sprawdzić, czy został wybrany system PN-ISO 9:2000). Po zapisie transliterowanym w nawiasie kwadratowym umieszczamy zapis cyrylicą.

  Monografie 

  Kozak Jolanta. 2009. Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

  Język – stereotyp – przekład. 2002. Red. Skibińska E., Cieński M. Wrocław: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.

  Kasack Wolfgang. 1996. Leksykon literatury rosyjskiej XX wieku: od początku stulecia do roku 1996. Przekł., oprac., bibliografia pol. i indeks osób Kodzis B. Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

  Kuprin Aleksandr Ivanovič. 1970–1973. Sobranie sočinenij v devâti tomah. Moskva: Izdatelʹstvo Hudožestvennaâ Literatura [Куприн Александр Иванович. 1970–1973.

  Собрание сочинений в девяти томах. Москва: Издательство Художественная Литература].

  Tolkovyj slovarʹ russkogoâzyka konca XX veka. Âzykovye izmeneniâ. 1998. Red. Sklârevskaâ G.N. Sankt-Peterburg: Folio-Press [Толковый словарь русского языка конца XX века. Языковые изменения. 1998. Pед. Скляревская Г.Н. Санкт-Петербург: Фолио-Пресс].

  Rozdziały w monografiach

  Redaktorów zbiorów należy oznaczyć przed nazwiskiem skrótem w języku zgodnym z publikacją (Red. Eds. Hrsg. Ред.)

  Munia Henryka. 2010. Semantyka nazw własnych w tytułach utworów rosyjskiej prozy wiejskiej. W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu. Red. Ksenicz A., Łuczyk M. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego: 75–81.

  Trubilova Elena. 1997. Tèffi. V: Literaturnaâ ènciklopediâ Russkogo Zarubežʹâ (1918–1940). Red. Nikolûkin A. T. 1. Moskva: Rossijskaâ političeskaâ ènciklopediâ: 395–398 [Трубилова Елена. 1997. Тэффи. В: Литературная энциклопедия Русского Зарубежья (1918–1940). Ред. Николюкин А. Т. 1. Москва: Российская политическая энциклопедия: 395–398].

  Artykuły w czasopismach

  Pietraś Elżbieta. 2007. Moskiewski konceptualizm – między awangardą a postmodernizmem. „Acta Neophilologica” nr 9: 131–142.
  Łanda Siemion. 1982. Jak Odyniec redagował „Czaty” Mickiewicza. Z „Kroniki życia i twórczości Mickiewicza. 1824–1829”. „Pamiętnik Literacki” nr 73, z. 1–2: 225–235.

  Publikacje internetowe

  Piętkowa Romualda. Językowy obraz świata i stereotypy a nauczanie języka obcego. (online) http://sjikp.us.edu.pl/pliki/ksiazki/romualda_pietkowa.pdf (dostęp 03.02.2015).

  Tèffi Nadežda. 2006. Černyj iris. Belaâ sirenʹ. Moskva: Èksmo. (online) http://ruslit.traumlibrary.net/book/teffy-iris/teffy-iris.html#work006 (dostup 17.06.2017) [Тэффи Надежда. 2006. Черный ирис. Белая сирень. Москва: Эксмо. (online) http://ruslit.traumlibrary.net/book/teffy-iris/teffy-iris.html#work006 (доступ 17.06.2017)].

  Kodzis Bronislav. 2011. Dramaturgiâ pervoj volny russkoj èmigracii. „Novyj Žurnal” № 236. (online) http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20-pr.html (dostup 20.06.2017). [Кодзис Бронислав. 2011. Драматургия первой волны русской эмиграции. «Новый Журнал» № 236. (online) http://magazines.russ.ru/nj/2011/263/ko20-pr.html (доступ 20.06.2017)].

  (online) https://www.starinnyje-noty.ru/pesni-romansy-i-arii/pesenka-o-treh-pažah-vertinskij/ (dostup 4.06.2017) [(online) https://www.starinnyje-noty.ru/песни-романсы-и-арии/песенка-о-трех-пажах-вертинский/ (доступ 4.06.2017)].

  - imię i nazwisko,
  - tytuł i stopień naukowy,
  - miejsce zatrudnienia i stanowisko,
  - adres korespondencyjny (pocztowy i elektroniczny)
  - telefon,
  - imię i nazwisko osoby weryfikującej stronę językową publikacji, dla której język publikacji jest językiem ojczystym (dotyczy tekstów pisanych w języku obcym).

  3. Oświadczenie Autora:

  - Autorzy tekstów podpisują oświadczenie, że nadesłany tekst nie był wcześniej publikowany oraz ukazują wkład poszczególnych autorów w powstawanie danej publikacji  „Oświadczenie Autora”

  - Doktoranci zobowiązani są ponadto do dołączenia opinii swojego opiekuna naukowego/promotora, dotyczącej składanego tekstu (druk oświadczenia znajduje się w zakładce „Oświadczenie opiekuna naukowego/promotora” na stronie internetowej czasopisma).