PROCES RECENZJI

Procedura recenzowania, obowiązująca w czasopiśmie naukowym „Acta Polono-Ruthenica” od 2012 roku

Kolegium Redakcyjne dokonuje wstępnej oceny nadesłanych do publikacji tekstów pod względem zgodności tematu z profilem czasopisma oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi i technicznymi.
Procedurę recenzowania przechodzą te teksty, które zostały wstępnie zaaprobowane.
Redaktor naczelny po zasięgnięciu opinii redaktora językowego dokonuje wyboru recenzentów z listy recenzentów udostępnionej na stronie internetowej czasopisma.
Do oceny każdego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora tekstu.
Zbiorczą listę recenzentów umieszcza się w ostatnim numerze czasopisma z danego roku kalendarzowego.
Recenzent nie może być autorem tekstu w tym numerze czasopisma, dla którego sporządza recenzję.
W przypadku tekstów w języku obcym, co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość Autora.
Procedura recenzowania jest anonimowa. Redakcja nie ujawnia recenzentom tożsamości Autorów, a Autorom tożsamości recenzentów (tzw. double-blind review process).
W szczególnych przypadkach recenzent podpisuje oświadczenie o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim a autorem recenzowanego opracowania (pokrewieństwo, związki prawne, konflikty, podległość zawodowa i in.)
Sekretarz czasopisma wysyła teksty do recenzentów oraz przekazuje termin sporządzenia recenzji ustalony przez Redaktora.
Recenzje mają formę pisemną, sporządzone są według umieszczonego na stronie internetowej czasopisma formularza i zawierają jednoznaczne stwierdzenie recenzenta o dopuszczeniu tekstu do publikacji bądź jego odrzuceniu.
Jeśli recenzje nie wymagają od autora wprowadzenia poprawek merytorycznych i redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje artykuł do redakcji wydawniczej.
Jeśli recenzja zawiera uwagi krytyczne lub sugestie dotyczące zmian redakcyjnych, sekretarz danego numeru czasopisma przekazuje odpowiednie informacje autorowi i ten dokonuje poprawek.
Jeśli autor nie zgadza się z uwagami recenzenta, to zobowiązany jest przygotować pisemną odpowiedź na recenzję.
Do druku kierowane są teksty, które otrzymały dwie recenzje pozytywne.
W przypadku jednej recenzji pozytywnej i jednej negatywnej decyzję ostateczną o skierowaniu tekstu do druku podejmuje redaktor naczelny czasopisma po analizie obu recenzji, odpowiedzi autora na recenzję negatywną i ostatecznej wersji artykułu.
Po zakończeniu procedury recenzowania sekretarz danego numeru czasopisma powiadamia autorów tekstów o przyjęciu bądź odrzuceniu artykułu.
Nadzór nad przestrzeganiem procedury recenzowania sprawuje redaktor naczelny czasopisma.
Otrzymane recenzje przechowywane są z zachowaniem poufności przez sekretarza czasopisma.

Formularz recenzji