O czasopiśmie

Opis

Czasopismo Studia Prawnoustrojowe ukazuje się jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie nieprzerwanie od 2003 r. Przez pierwsze lata istnienia jako rocznik, zaś od 2011 r. jako kwartalnik. W tym czasie na jego łamach ukazało się wiele artykułów i innych opracowań przygotowanych zarówno przez autorów będących pracownikami UWM, jak i osoby spoza tego grona, w tym co warto podkreślić gości z zagranicy m.in. Hiszpanii, Włoch, Słowacji, Ukrainy czy Rosji. To właśnie stopień umiędzynarodowienia publikowanych tekstów, rady naukowej i grona recenzentów znalazł wyraz m.in. w fakcie zamieszczenia czasopisma w bazie Index Copernicus, jak i wysokiej jego pozycji w wykazie ewaluacyjnym periodyków naukowych opracowywanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację w Studiach Prawnoustrojowych przyznawanych jest 9 punktów.

Cel i zakres tematyczny 

Studia Prawnoustrojowe to czasopismo uwzględniające węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji, nie wyznaczając limitu dyskursu naukowego, który powinien rozwijać się swobodnie na łamach Studiów Prawnoustrojowych. Stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym. Poszczególne numery poświęcone są następującym obszarom:
- nauki penalne;
- prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe i gospodarcze, prawo rodzinne i opiekuńcze;
- prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne oraz prawo pracy;
- prawo europejskie, międzynarodowe, nauki historyczne, filozofia i teoria prawa.