O czasopiśmie

 

Czasopismo Studia Prawnoustrojowe ukazuje się od 2001 r. jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie. Do końca 2011 r. zostało wydanych 14 numerów tego rocznika. Od 2012 r. czasopismo zostało przekształcone w kwartalnik. Czasopismo Studia Prawnoustrojowe ukazuje się od 2001 r. jako periodyk Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.

Od lutego 2020 roku wersją referencyjną czasopisma jest wersja elektroniczna (oświadczenie Redakcji). 

Tematyka naukowa czasopisma obejmuje przede wszystkim nauki prawne w szerokim ujęciu (prawo i postępowanie cywilne, prawo handlowe i gospodarcze, prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo i postępowanie administracyjne, prawo konstytucyjne, prawo pracy, prawo karne, prawo europejskie i prawo międzynarodowe, prawo ochrony środowiska), a także zagadnienia historyczno-prawne, filozofię i teorię prawa.

Cel naukowy czasopisma:

Czasopismo o tak szerokiej formule uwzględnia węzłowe zagadnienia i dylematy każdej dziedziny prawa, a także historii, socjologii oraz filozofii prawa. Tytuł czasopisma stanowi nawiązanie do szczytnej tradycji i pozwala na szeroki dyskurs naukowy przedstawicieli z tych dziedzin naukowych na forum krajowym i międzynarodowym. W ten sposób stwarza to możliwość znaczących zmian, mających na celu wykreowanie szerokiej płaszczyzny wymiany myśli, poglądów, koncepcji w wymiarze interdyscyplinarnym.

W czasopiśmie działają także redaktorzy tematyczni odpowiedzialni za właściwy dobór zgłoszonych tekstów min. pod kątem tematyki przewodniej danego numeru kwartalnika. Redaktorzy tematyczni są powoływani ad hoc do konkretnego numeru spośród pracowników naukowych WPiA UWM w Olsztynie gwarantujących najlepszy poziom wiedzy w danej dziedzinie i naukowej staranności. Oprócz tego został powołany redaktor językowy oraz redaktor statystyczny.